การออกราชการแล้ว ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดได้มีมติชี้มูลความผิดภายหลังได้หรือไม่

  • 0 replies
  • 277 views
นิติกรพรขอนำเรียนการลาออกราชการแล้ว ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดภายหลังได้หรือไม่
๑.การลาออกราชการแล้ว ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดภายหลังจากที่พลตำรวจตรี วิชัยฯ กับพวก ออกจากราชการไปแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงไม่อาจดำเนินการทางวินัยกับ พลตำรวจตรีวิชัยฯ กับพวก ต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ  เรื่องเสร็จที่ ๑๓๓๖/๒๕๕๘ (ค้นโดยนิติกรพร)
 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=cmd&year=2558&lawPath=c2_1336_2558
๒.การพิจารณาโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/retire_diciplinary.pdf
๓.การที่ข้าราชการที่ออกจากราชการไปแล้ว. สามารถดำเนินการทางวินัยได้หรือไม่? (ค้นโดยนิติกรพร) http://library.dip.go.th/multim6/edoc/2558/24064.pdf
๔.การที่ข้าราชการที่ออกจากราชการไปแล้ว ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/ppc_p_pornchai.pdf
๕.เกษียณอายุราชการแล้ว ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด (ค้นโดยนิติกรพร) http://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/5483/5/004-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204.pdf
๖.สรุปหารือการเกษียณอายุราชการแล้ว ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.senate.go.th/assets/portals/93/fileups/272/files/S%E0%B9%88ub_Jun/7con/ad59.pdf