การควบคุมงานตรวจการจ้างเบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างถนนดินไม่ชอบด้วยระเบียบ

  • 0 replies
  • 849 views


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการควบคุมงานการตรวจการจ้างและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับผิวจราจรลูกรัง ขององค์การบริหารส่วนตาบล ไม่ชอบด้วยระเบียบของทางราชการ ปลดออกจากราชการและปรับทางปกครอง"คำวินิจฉัยที่ วค ๑/๒๕๖๑" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://dfmo.oag.go.th/images/pdf/2561/1-2561.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09-09-2020, 22:58:35 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »