เทศบาลตำบลฟ้องปลัดเทศบาลกับพวกให้รับผิดทางละเมิดการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง

  • 0 replies
  • 775 views


นิติกรพรขอนำเรียนการที่เทศบาลตำบล บ.ฟ้องปลัดเทศบาลกับพวกให้รับผิดทางละเมิดกรณีเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสูงเกินจริงต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบให้ให้สอบข้อเท(็จจริงความรับผิดทางละเมิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่กำหนดราคากลางโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบทำให้ราคาสูงกว่าราคาที่ควรจะเป็นพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้เทศบาลได้รับความเสียหาย ดังนั้น ต้องรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาล "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.799/2561" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590950-1F-610928-0000629602.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09-09-2020, 22:17:48 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »