การให้ข้าราชการทุจริตเงินรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมเกินส่วนของตน

  • 0 replies
  • 340 views


นิติกรพรขอนำเรียนการที่ให้ข้าราชการทุจริตเงินภาษีรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมจึงเกินกว่าจำนวนเเงินที่ตนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 258/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-550270-1F-630605-0000658882.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08-09-2020, 23:20:36 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »