การที่ อบต.ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานจ้างกรณีที่ขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงานจึงชอบแล้ว

  • 0 replies
  • 377 views


นิติกรพรขอนำเรียนการที่องค์การบริหารส่วนตำบล ค. ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) เพราะขาดคุณสมบัติประเภทผู้มีทักษะ กล่าวคือ ผู้ขับรถยนต์จะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติการขับรถยนต์ดังกล่าวจริง จึงถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับรถตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบล ค.แสดงให้เห็นว่าหนังสือรับรองทักษะนั้นจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตลอดเวลา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พนักงานจ้างมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ต่ำกว่า 5 ปี จึงขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงานขับรถตามสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ค. ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งยกเลิกสัญญาจ้างจึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้องค์การบริหารส่วนตำบล ค.ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่พนักงานจ้าง ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษกลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.203/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560794-1F-630513-0000657962.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09-09-2020, 05:55:35 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »