สมาชิก อบจ.และรองนายก อบต.มีเจตนาไม่แสดงที่มาของทรัพย์สินหรือหนี้สินต่อ ป.ป.ช.

  • 0 replies
  • 172 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเจตนาไม่แสดงที่มาของทรัพย์สินหรือหนี้สินต่อ ป.ป.ช.พิพากษายกคำร้องและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี ดังนี้
๑.นิติกรพรขอนำเรียนการที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเจตนาไม่แสดงที่มาของทรัพย์สินหรือหนี้สินต่อ ป.ป.ช. กล่าวคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๕ วรรคสาม ( ๑) ไม่ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีหน้าที่ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อ ป.ป.ช.กรณี พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี จึงเป็นกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังบัญญัติว่า การกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป พิพากษายกคำร้อง "คดีหมายเลขแดงที่ อม.๔๔/๒๕๖๒" (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/071/T_0008.PDF
๒.การที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีเจตนาไม่แสดงที่มาของทรัพย์สินหรือหนี้สินต่อ ป.ป.ช.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๑ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี "คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๖๒/๒๕๖๒" (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/071/T_0011.PD
๓.การที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีเจตนาไม่แสดงที่มาของทรัพย์สินหรือหนี้สินต่อ ป.ป.ช.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้การปฏิเสธ ห้ามมิให้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือดํารงตําแหน่งใด
ในพรรคการเมืองเป็นเวลา ๕ ปี จำคุก ๖ เดือน และปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนด ๑ ปี "คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๙๒/๒๕๖๒" (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/071/T_0016.PDF
RATCHAKITCHA.SOC.GO.TH