การบังคับทางปกครองโดยการยึดอายัดทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตายทายาทรับผิดแทน

  • 0 replies
  • 291 views
นิติกรพรขอนำเรียนการหารือแนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และหนังสือหารือแนวทางปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตายทายาทรับผิดในหนี้อันเกิดจากมูลละเมิดที่เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาท ดังนี้
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804/ว 125 ลงวันที่ 30 มกราคม 2547 แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/work/e_book/eb2/eb291051/p26.pdf
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธียืด หรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.sk-local.go.th/order/download/?id=1843&file=files/com_order/20081229150011nstel.pdf&name=20081229150011nstel.pdf
3.หารือแนวทางปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.dla.go.th/work/ebook/eb280952/pdf3/C47.pdf
4.หารือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (ค้นโดยนิติกรพร) http://www3.moac.go.th/memo-files-391091791836
5.คู่มือกรมบังคับคดีแนวทางแก้ไขปัญหาการบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครอง หารือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.led.go.th/magazine/pdf/book16_83.pdf
6.การดําเนินการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง (ค้นโดยนิติกรพร) http://law.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf
7.นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือหารือแนวทางปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตายทายาทรับผิดในหนี้อันเกิดจากมูลละเมิดที่เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทโดยให้หน่วยงานของรัฐส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องทายาท (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2551/05/docUploadFile11210238351267.pdf?time=1541641450578
8.หารือการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดฟ้องขอให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.krisdika.go.th/data/outsitedata16/file/346_2560.pdf
9.การฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาท และการดำเนินคดีล้มละลาย กับเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.krisdika.go.th/data/outsitedata16/file/204_2541.pdf
10.การที่เจ้าหน้าที่ตายก่อนออกคําสั่งต่อมามีคำสั่งให้ทายาทรับผิดทางละเมิดไม่ชอบให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (ค้นโดยนิติกรพร) http://admincourt.go.th/ADMINCOURT/site/download.php?source=illustration&ids=5341&read=162&file=../upload/webcms/Academic/Academic_061016_150229.pdf
11.คู่มือการบรรยายความรับผิดทางละเมิด (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER20/DRAWER034/GENERAL/DATA0000/00000412.PDF