นายกเทศมนตรีฟ้องประธานสภากรณีที่ประธานสภาให้นายกเทศมนตรีแต่งเครื่องแบบสีกากี

  • 0 replies
  • 172 viewsนิติกรพรขอนำเรียนการที่โจทก์ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบล บ.มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ การเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๐ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงมิใช่ การเข้าประชุมครั้งแรกของโจทก์ โจทก์ย่อมทราบดีว่า ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไปจะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และการแต่งกายต้องแต่งเครื่องแบบ ชุดสากลนิยม ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนด ตามข้อ ๑๑๗ แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีเหตุเพียงพอที่จำเลยที่ ๑ ในฐานประธานสภาจะบอกกล่าวให้โจทก์แสดงความเคารพแก่สถานที่ในขณะประชุม ด้วยการแต่งเครื่องแบบสีกากีเช่นเดียวกับสมาชิกสภาและผู้บริหารคนอื่น แต่โจทก์ยังคงไม่ปฏิบัติตามหลังจากโจทก์ไม่อยู่ในที่ประชุม ที่ประชุมก็ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมออกไปอีกครั้งในเวลา ๑๔ นาฬิกา เพื่อให้โอกาสโจทก์แถลงญัตติตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งโจทก์ก็ทราบว่ามีการเลื่อนประชุม แต่โจทก์ยังคงเพิกเฉยไม่แต่งเครื่องแบบสีกากีและไม่เข้าประชุม และแม้โจทก์จะยังไม่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว ที่ประชุมสภาก็ยังคงพิจารณาให้โอกาสแก่โจทก์ ในการเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง โดยเลื่อนการประชุมไปเป็นในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา โดยจำเลยที่ ๑ มีหนังสือแจ้งการเลื่อนประชุมสภาออกไปให้โจทก์ทราบและยํ้าเตือนการแต่งกายว่าเป็นเครื่องแบบปฏิบัติราชการปกติสีกากี การที่โจทก์ไม่เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงถือเป็นความผิดพลาดบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของโจทก์เอง และเมื่อโจทก์ไม่อยู่ในที่ประชุม กรณีจึงต้องด้วยบทบัญญัติในข้อ ๕๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ให้ถือว่าผู้เสนอได้ถอนญัตตินั้นแล้ว การที่จำเลยทั้งสามมีหนังสือถึงโจทก์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการประชุมสภาว่า ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือว่าได้ถอนไป จึงเป็นการชอบแล้ว การกระทำของจำเลยทั้งสาม จึงไม่เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด "คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ คดีหมายเลขแดงที่ อท. ๑๐/๒๕๖๑" (ค้นโดยนิติกรพร)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06-09-2020, 23:33:40 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »