ระเบียบฯ อัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัยฯ

  • 0 replies
  • 119 views
ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัยสำหรับรองอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/070/T_0017.PDF
ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/070/T_0019.PDF
ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓  (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/070/T_0013.PDF