นายอำเภอรับเอาค่าโดยสารเครื่องบินเดินทางไปในการเดินทางจาก อบต.ผิดมาตรา 157

  • 0 replies
  • 140 viewsนิติกรพรขอนำเรียนการที่จำเลยดำรงตำแหน่งนายอำเภอ บ. จังหวัด น. ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแล องค์การบริหารส่วนตำบล บ.ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุมัติโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ที่เสนอโดยองค์การบริหารส่วนตำบล บ. อันเป็นเท็จ   และจำเลยร่วมเดินทางไปในโครงการที่อนุมัติดังกล่าว โดยรับเอาค่าโดยสารเครื่องบินเดินทางไปในการเดินทางเป็นเงิน 11,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล บ. อันเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้รับตามกฎหมายการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) "คำพิพากษาศาลทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อท.305/2561"(ค้นโดยนิติกรพร)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06-09-2020, 23:21:58 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »