การนับระยะเวลายื่นอุทธรณ์จะต้องยืนอุทธรณ์ภายใน 30 วัน

  • 0 replies
  • 154 views
นิติกรพรขอนำเรียนการฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การนับระยะเวลายื่นอุทธรณ์จะต้องยืนอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ดังนั้น ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา "คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 158/2562" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/01013-610340-2F-620920-0000646590.pdf
ADMINCOURT.GO.TH