การฟ้องเรียกเงินบำนาญคืน กรณี ป.ช.ช.ชี้มูลความผิดไล่ออกจากราชการ

  • 0 replies
  • 249 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่กรมที่ดินฟ้องเงินบำนาญคืน กรณี ป.ช.ช.ชี้มูลความผิดไล่ออกจากราชการ  "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ 139/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-561322-1F-630416-0000657166.pdf