เทศบาลฟ้องผู้รับจ้างให้ชดใช้เงินค่าปรับและปรับเกินร้อยละสิบได้หรือไม่

  • 0 replies
  • 172 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่เทศบาลฟ้องผู้รับจ้างให้ชดใช้เงินค่าปรับและปรับเกินร้อยละสิบกรณีการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ทำงานไม่เล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง จึงบอกเลิกสัญญาจ้างคิดค่าปรับจำนวนร้อยละสิบของวงเงินการจ้างและคิดค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ 210/2563" (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01012-581590-1F-630519-0000658121.pdf

นิติกรพรขอนำเรียนการที่ผู้รับจ้างฟ้องเทศบาลการปรับผู้รับจ้างโดยไม่มีสิทธิจึงไม่ชอบตามสัญญาจ้างต้องคืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ 69/2563" (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/01012-570495-1F-630227-0000654930.pdf

นิติกรพรขอนำเรียนการที่ผู้รับจ้างฟ้องกรมทางหลวงกรณีที่กรมทางหลวงยึดเงินหลักประกันซองของผู้รับจ้างไว้ไม่ชอบต้องคืนเงินหลักประกันซองให้แก่ผู้รับจ้าง "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ 66/2563" (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/01012-570911-1F-630305-0000655349.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09-08-2020, 23:20:52 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »