อบจ.ให้การเงินชดใช้เงินคืนเกินสัดส่วนความรับของตนเองที่ต้องรับผิดจึงไม่ชอบ

  • 0 replies
  • 328 views
นิติกรพรขอนำเรียน การที่ อบจ.มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชดใช้เงินคืน กรณีเป็นผู้ตรวจสอบฎีการเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของจังหวัด ต่อมา สตง.ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินของ อบจ.พบว่าโครงการดังกล่าวมีการเบิกจ่ายเงินไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ อบจ.ได้รับความเสียหาย และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชดใช้เงินคืนเกินสัดส่วนความรับของตนเองที่ต้องรับผิดจึงไม่ชอบ กล่าวคือ ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีรับผิดเกินจำนวน 18,192 บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีคำสั่งดังกล่าว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.169/2563" (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01012-580741-1F-630429-0000657630.pdf