นายก อบต.ให้รองนายก อบต.พ้นจากตำแหน่งหมดความไว้วางใจในตัวรองนายก อบต.ชอบแล้ว

  • 0 replies
  • 287 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่[youtube]นายก อบต.มีคำสั่งให้รองนายก อบต.พ้นจากตำแหน่ง กรณีไม่เชื่อฟังคำสั่งของนายก อบต.จึงหมดความไว้วางใจในตัวรองนายก อบต.ซึ่งเป็นอำนาจดุลพนิจโดยแท้ของนายก อบต.กล่าวคือ การที่นายก อบต.มีคำสั่งให้รองนายก อบต.พ้นจากตำแหน่ง ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้น การที่มีคำสั่งให้รองนายก อบต. พ้นจากตำแหน่งจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.152/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590881-1F-630430-0000657616.pdf