ผู้รับจ้างฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดการจัดซื้อเตียงผ่าตัดของโรงพยาบาลไม่ถูกต้อง

  • 0 replies
  • 31 views
การที่ผู้รับจ้างฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดกับพวก คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองการจัดซื้อเตียงผ่าตัดของโรงพยาบาลไม่ถูกต้องตรงตามสัญญาจ้างต่อมาคณะกรรมการตรวจรับไม่ตรวจรับและบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองกลางไม่รับคำฟ้องแต่ศาลปกครองสูงสุดให้รับคำฟ้องไว้พิจารณา "คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 99/2563" (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/01013-620349-2F-630528-0000658551.pdf