การที่ผู้รับจ้างสร้างถนนไม่ตรงเงื่อนไขมีสิทธิรับค่าจ้างหรือไม่อย่างไร

  • 0 replies
  • 30 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ผู้รับจ้างสร้างถนนไม่ตรงเงื่อนไขมีสิทธิรับค่าจ้างเพียงใด ? (ค้นโดยนิติกรพร)  http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/download.php?source=illustration&ids=6296&read=35&file=..|upload|webcms|Academic|Academic_100720_095434.pdf
การฟ้องปกป้องประโยชน์สาธารณะไม่มีระยะเวลาแต่อย่างใด  (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/download.php?source=illustration&ids=6297&read=25&file=..|upload|webcms|Academic|Academic_100720_095621.pdf
ผลของการซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก. เป็นโมฆะหรือไม่ ? (ค้นโดยนิติกรพร)  http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/download.php?source=illustration&ids=6295&read=31&file=..|upload|webcms|Academic|Academic_100720_095253.pdf