ฟ้อง ป.ป.ช.ไม่รับเรื่องร้องเรียนไม่รับคำร้อง

  • 0 replies
  • 130 views
นิติกรพรขอนำเรียนการฟ้อง ป.ป.ช. การที่ ป.ป.ช.ไม่รับเรื่องร้องเรียนไม่รับคำร้อง "คำสั่งศาลปกครองสุดสุดที่ 68/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01013-580492-2F-630601-0000658731.pdf