อบต.ให้นายช่างโยธาออกจากราชการกรณีการสอบแข่งขันไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  • 0 replies
  • 299 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่องค์การบริหารส่วนตำบล และ ก.อบต.จังหวัด ม.มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติ ก.อบต.จังหวัด ม.ที่เห็นชอบแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตามผลคะแนนในการจัดสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัด ม.ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลจึงให้นายช่างโยธาออกจากราชการกรณีการสอบแข่งขันไม่ชอบด้วยกฎหมาย "คำพิพากษาศาลปกครองสุดสุดที่ อบ.5/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03012-600229-1F-630305-0000655339.pdf