การไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายก อบต.รองนายก อบต.รองนายกเทศมนตรี รองนายก อบจ.

  • 0 replies
  • 180 views
นิติกรพรขอนำเรียนการไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายก อบต.รองนายก อบต.รองนายกเทศมนตรี และรองนายก อบจ. ดังนี้
1.นิติกรพรขอนำเรียนการที่นายก อบต.ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ พ้นตำแหน่งมาแล้ว 1 ปี เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 105 วรรคสาม (1) ไม่ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นฯ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อ ป.ป.ช.กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ยกคำร้องของ ป.ป.ช.  คดีหมายเลขแดงที่ อม. 127/2562 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/050/T_0025.PDF
2.นิติกรพรขอนำเรียนการที่นายก อบต.ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ พ้นตำแหน่งมาแล้ว 1 ปี เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 105 วรรคสาม (1) ไม่ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นฯ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อ ป.ป.ช.กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ยกคำร้องของ ป.ป.ช.  คดีหมายเลขแดงที่ อม. 17/2562 (ค้นโดยนิติกรพร)  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/049/T_0014.PDF
3.นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายก อบต.ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ รับสารภาพจำคุกแต่รอลงโทษไว้ 1 ปี คดีหมายเลขแดงที่ อม. 102/2562 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/050/T_0019.PDF
4.นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายก อบต.ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ รับสารภาพจำคุกแต่รอลงโทษไว้ 1 ปี คดีหมายเลขแดงที่ อม. 146/2562 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/050/T_0028.PDF
5.นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายก อบต.ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ รับสารภาพจำคุกแต่รอลงโทษไว้ 1 ปี คดีหมายเลขแดงที่ อม. 147/2562 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/050/T_0033.PDF
6.นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายกเทศมนตรีไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ รับสารภาพจำคุกแต่รอลงโทษไว้ 1 ปี คดีหมายเลขแดงที่ อม. 83/2562 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/049/T_0017.PDF
7.นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายก อบต.ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ รับสารภาพจำคุกแต่รอลงโทษไว้ 1 ปี คดีหมายเลขแดงที่ อม. 124/2562 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/049/T_0023.PDF
8.นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายก อบจ.ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ รับสารภาพจำคุกแต่รอลงโทษไว้ 1 ปี คดีหมายเลขแดงที่ อม. 143/2562 (ค้นโดยนิติกรพร)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/049/T_0028.PDF
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03-07-2020, 22:35:06 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »