ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองไม่รับคำฟ้อง

  • 0 replies
  • 285 views


นิติกรพรขอนำเรียนการที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองยังไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ดังนั้น จึงไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01013-580545-2F-590713-0000578054.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-07-2020, 00:18:54 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »