อบต.ไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับพนักงานจ้างทั่วไปการใช้ดุลพินิจจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

  • 0 replies
  • 74 views
การที่พนักงานจ้างฟ้อง อบต.ขอให้ต่อสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาทางปกครองที่มีกําหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนเมื่อครบระยะเวลาไม่ผูกพันให้หน่วยงานต้องต่อสัญญาจ้าง การต่อสัญญาจ้างหรือไม่ต่อสัญญจ้างเป็นดุลพินิจของ อบต. จึงไม่ใช่กรณีการผิดสัญญา อบต.ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การใช้ดุลพินิจดังกล่าว ดังนั้น การเลิกจ้างไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับพนักงานจ้าง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร) อ.827/2559

http://buriramlocal.go.th/public/news/data/loadattach/id/495/seq/6
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03-07-2020, 02:00:34 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »