ผอ.โรงเรียนทุจริตเรียกรับเงินผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ป.ป.ช.ชื้มูลทุจริต

  • 0 replies
  • 256 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนทุจริตเรียกรับเงินกับผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทุจริตผู้บังคับบัญชาจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออก จากราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และฟ้องเพิกถอนมติคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยกอุทธรณ์ กล่าวคือ ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำฟ้องข้อหาที่หนึ่งไว้พิจารณา กรณีให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/03013-620254-2F-630313-0000655764.pdf