การที่ฟ้องกรมที่ดินกรณีการออกโฉนดไม่ชอบ ศาลไม่รับฟ้อง

  • 0 replies
  • 34 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ฟ้องกรมที่ดินกรณีการออกโฉนดไม่ชอบ ศาลปกครองไม่รับฟ้อง (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/01013-620348-2F-630227-0000654925.pdf