คำสั่งอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านให้กับนักวิชากรศึกษาล่าช้าจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  • 0 replies
  • 155 views


นิติกรพรขอนำเรียนการไม่พิจารณาคำสั่งอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านให้กับนักวิชาการศึกษาล่าช้า (ตามแบบ 6005) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของนักวิชาการศึกษา อร.2/2563 (ค้นโดยนิติกรพร)  29/06/2563

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/09012-610220-1F-630312-0000655685.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30-06-2020, 05:01:06 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »