องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้ออกจากราชการกณรีทุจริตในการสอบแข่งขันชอบแล้ว

  • 0 replies
  • 519 views
การที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้ออกจากราชการกณรีทุจริตในการสอบแข่งขัน ดังนั้น การให้ออกจากราชการชอบแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร) 03/06/2563

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03012-600080-1F-620924-0000647016.pdf