หารือกรณีผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพนังานจ้างยาเสพติด

  • 0 replies
  • 47 views
ขอนำเรียนหนังสือข้อหารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนังานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2561 (ค้นโดยนิติกรพร) 03/06/2563
http://dn.core-website.com/public/dispatch_upload/backend/core_dispatch_173928_1.pdf