ระเบียบกระทรวงมหาดไทยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ ป.ป.ท.เงินเพิ่ม

  • 0 replies
  • 53 views
ขอนำเรียนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/130/T_0001.PDF
๒.ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓  (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/130/T_0020.PDF