อบจ.ให้หัวหน้าฝ่ายงบประมาณรับผิดทางละเมิดกรณีตั้งบประมาณไม่ชอบให้เพิกคำสั่ง

  • 0 replies
  • 576 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งให้หัวหน้าฝ่ายงบประมาณรับผิดทางละเมิด กรณีการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติในการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ต่อมา สตง.เข้าตรวจสอบให้เรียกเงินคืนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ศาลปกครองชั้นต้นยกฟ้องแต่ศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/08012-600015-1F-610731-0000625557.pdf