พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

  • 0 replies
  • 40 views
ขอนำเรียนพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1.พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 (ค้นโดยนิติกรพร) 22/05/2563

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/037/T_0001.PDF

2.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 (ค้นโดยนิติกรพร) 22/05/2563
                                                                               http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/120/T_0001.PDF

3.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ค้นโดยนิติกรพร) 22/05/2563
 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/120/T_0005.PDF