การให้อัยการหรือการจ้างทนายความว่าต่างหรือแก้ต่างคดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • 0 replies
  • 369 views
นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือแจ้งการจ้างทนายความว่าต่างหรือแก้ต่างคดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1.แนวทางในการดำเนินคดีแพ่ง อาญา และคดีปกครอง (1) (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.dla.go.th/upload/template/tempNews/2018/9/47918_1.pdf
2.หารือการจ้างทนายความว่าต่างหรือแก้ต่างคดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 (ค้นโดยนิติกรพร)
 http://www.dla.go.th/work/ebook/eb280952/pdf3/C36.pdf
3.แนวทางในการดำเนินคดีแพ่ง อาญา และคดีปกครอง (2) (ค้นโดยนิติกรพร)
 http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER43/DRAWER084/GENERAL/DATA0000/00000083.PDF
4.บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การจ้างทนายความว่าต่างหรือแก้ต่างคดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค้นโดยนิติกรพร)
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=cmd&year=2550&lawPath=c2_0549_2550