นิติกรดี นิติกรเก่ง นายดำรงค์ชัย ไชยมงคล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลา

  • 0 replies
  • 1147 views
*

admin

  • *****
  • 361
    • ดูรายละเอียด
    • www.nitikon.com


นายดำรงค์ชัย  ไชยมงคล   ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ประวัติการรับราชการ
   บรรจุตำแหน่ง นิติกร อบต.บ้านกลาง 1 กันยายน 2547 –ปัจจุบัน
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการพิเศษ  (อบต.คนแรกของประเทศ)
ประวัติการทำงานที่สำคัญ
           -ตัวแทนนักศึกษาแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ได้ที่ 5 ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยที่มี คณะนิติศาสตร์ ทั่วประเทศ)
   -คณะกรรมการสอบสวนวินัย และข้อเท็จจริง หลาย อปท.ในจังหวัดเชียงใหม่
   -กรรมการวิภาค ร่างพรบ.ยุติธรรมชุมชน.....
   -วิทยากร บรรยายกฎหมายเกี่ยวกับ อปท.ให้กับเทศบาล อบต. ในจังหวัดเชียงใหม่
   -รองประธานชมรม นิติกร อปท. เชียงใหม่
   -เลขานุการเครือข่ายวินัยจังหวัดเชียงใหม่ ชุดที่ 7
               - กรรมการและฝ่ายวิชาการ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
      -เลขาธิการชมรมนิติกร อปท.(สมาคมนิติกรอปท.แห่งประเทศไทย)
              - วิทยากรบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท. สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยบูรพา ,มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,วิทยาลัยการปกครอง, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง   เป็นต้น
   -ติวเตอร์ สอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ สายบริหาร-อำนวยการ ท้องถิ่น
คนท้องถิ่น พันธุ์แท้  (นักกฎหมายท้องถิ่น)
   ซึ่งที่ผมอยากเห็นและลงมือทำทันที  กล่าวคือ
1.   อยากเห็นและลงมือทำ การเปลี่ยนจากนักสอบสวน ของ นิติกรหรือนักกฎหมายท้องถิ่น อย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องเป็น นักการแก้การสอบสวน ,นักสอบสวนมืออาชีพ ,นักป้องกันมิให้เกิดการสอบสวน,และนักวิจัยพัฒนาเนื้องาน ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายระเบียบ ที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในอปท. เพื่อแก้ไข เพื่อให้การบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะของ อปท.บรรลุเป้าหมาย สำคัญมิให้พี่น้องท้องถิ่นต้องสูญพันธุ์ โดยกล่าวเรื่อง นี้ ได้ทำขึ้น ในจังหวัดเชียงราย นำร่อง โดยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนระดับประเทศก็ เสนอ กถ. โดยได้ไปชี้แจงเมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.ที่ผ่านมา ก็จะมีการขับเคลื่อนต่อไป
2.   กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ที่เกิดขึ้นได้จริงใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กล่าวคือก็ได้ทำงานวิจัย ร่วมกับ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และ อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเสนอไปยัง คณะกรรมการการกระจายอำนาจ และ ก.ถ เพื่อพิจารณาร่วมกัน
3.   การให้ความรู้ทางกฎหมาย ต่างๆเกี่ยวข้องกับ อปท. ไม่ว่ารูปแบบใดๆ เช่น บรรยาย ทำหนังสือ ให้ความรู้ในกลุ่มไลน์  เป็นต้น
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา