header logo by JO RANGER

หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.มีการเบิกจ่ายเงินล่วงล้ำเงินสะสมต้องรับผิดวินัยและละเมิด

  • 0 replies
  • 227 views

การที่หัวหน้าส่วนการคลังคลัง อบต.ไม่ปฏิบัติตามระเบียบมีการเบิกจ่ายเงินล่วงล้ำเงินสะสมซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากสภา อบต.เสียก่อนตามระเบียบ กล่าวคือ การกระทำดังกล่าวจึงเกิดความเสียหายแก่ฐานะทางการคลังของ อบต.ดังนั้น หัวหน้าส่วนการคลังต้องรับผิดทางวินัยและทางละเมิดชอบแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร อ.1101/2560 ) มีผู้ขอมาครับท่าน

 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/01012-570985-1F-601214-0000611631.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16-08-2019, 08:32:52 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »