ผู้เขียน หัวข้อ: บทความวิชาการ...เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น  (อ่าน 3318 ครั้ง)

ปุ๊กปิ๊ก แตงโสภา

  • Moderator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 5
    • ดูรายละเอียดบทความวิชาการ...เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น[/shadow][/glow][/font][/size][/color]


เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
[/font][/size][/color]#หลักการ (Principle) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คือ "ข้อมูลข่าวสารของราชการ" ย่อมเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปได้เสมอ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งประชาชนทุกคนย่อมสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้

#แนวคิด (Concept) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีอยู่ว่า "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" ซึ่งมาจากแนวคิดเดิม คือ เอกสารส่วนใหญ่ของราชการจะตีตราว่า ปกปิด (Restricted) ลับ (Confidential) ลับมาก (Secret) หรือลับที่สุด (Top secret) หรือสถานที่ราชการห้ามเข้า เป็นต้น แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไป มีการปฏิรูปการเมือง จึงเกิดหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ประชาชน ซึ่งก็คือกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่ให้ประชาชนตรวจสอบการทำงานของราชการได้ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใสมากขึ้น และแนวคิดใหม่กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ คือ "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น"
ในอดีตมีผู้เสนอให้ควรใช้ชื่อว่า "กฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ" แต่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าใจผิดได้ว่าข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งหมดสามารถเปิดเผยได้ เพราะข้อมูลข่าวสารบางรายการสมควรเก็บไว้เป็นความลับไม่อาจเปิดเผยได้ ซึ่งกำหนดลักษณะของเหตุที่จะไม่เปิดเผยไว้ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ดังนั้น การเก็บไว้เป็นความลับตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ นี้ เป็นเพียงข้อยกเว้นของกฎหมายนี้เท่านั้น
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการจึงได้รับการยอมรับว่าเป็น "จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ" เพราะได้ "เปลี่ยนกระบวนทัศน์" เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และตรวจสอบระบบการทำงานของข้าราชการได้อย่างแท้จริง

#เหตุผล (Reason) ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา ระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครอง สิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

โดย สมหญิง แตงโสภา นิติกร

ที่ปรึกษา
นายบุญฤทธิ์ วระดี ปลัด
นายธีรเดช นรัตรักษา นิติกร
นายสมเกียรติ วรรณสุทธิ์ นิติกร
นางศิริลักษณ์ สุขสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก จ.สุพรรณบุรี
ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเนื้อหาฉบับเต็มมี 50 หน้า ประกอบด้วย (ลิ้งค์ ด้านล่างสุด)

1.พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
2.ถอดความไล่สายเนื้อหาทั้งหมด
3.ตัวอย่างคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัย


กดตรงนี่นะคะ<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1o2sdtLb4Kp2qtHn3Xy3IUXY7NPfIs-hf/preview" width="640" height="480"></iframe>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: Ҥ 10, 2018, 10:17:17 AM โดย ปุ๊กปิ๊ก แตงโสภา »
🌸นามกากี  สีเครื่องแบบ แนบเครื่องราช
ใต้เบื้องบาท บารมี  ธ ทรงสี
ด้วยข้าคือ ข้าไท้  ปฐพี
ดวงฤดี  มอบให้  ท้องถิ่นไทย
🌸บั้งสีทอง  ประทับลง  ตรงเหนือบ่า
เศียรครุฑพ่าห์  ราชสีห์  คอปกหมาย
สัญลักษณ์  อปท.  เกริกเกรียงไกร
ทองสดใส  สำนึกมั่น  คุณแผ่นดิน
🙈🙉🙊😇🙏👍📕👼
🌸สมหญิง แตงโสภา นิติกร อปท.4.0🌸