คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป

หัวข้อ

(1/10) > >>

[1] หน้าที่และความรับผิดชอบของ นิติกร อปท. - มาตราฐานกำหนดตำแหน่งสายงานนิติการ

[2] รบกวนขอทราบแนวทางปฏิบัติหรือคู่มือในการดำเนินการกรณีคนขับรถขยะเทศบาลชนกับรถจักรยานยนต์

[3] สอบถาม การนับระยะเวลาเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินย้อนหลัง ตามมาตรา ๒๔ ทวิ

[4] การเบิกค่าเช่าซื้อบ้านต่างท้องที่

[5] อบต ฟ้องคดีเองได้หรือไม่ กรณี อบต มีคดีพิพาท ทางแพ่งกับเอกชน อบต ถือเป็นผู้เสียหายแล้ว นายก มอบอำนา

[6] ครูศูนย์เด็กเล็กทำฎีกาเบิกเงินค่าอาหารกลางวันหายมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร

[7] ผู้ขออนุญาตใช้รถต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่ เนื่องจากพนักงานขับรถ ได้นำรถไปเฉี่ยวชนกับบุคคลภายนอกขณ

[8] แจ้งความปลัด อบต. เรื่องมีอยู่ว่า เช้าวันหนึ่งพนักงานอบต.แต่งตัวสวมเสื้อเชิตสีขาวแขนยาว กางเกงสีดำน

[9] ผู้รับอุทธรณ์ไม่พิจารณาอุทธรณ์ เรื่องอยากจะถามค่ะ คือ หน่วยงานเรียกให้พนักงานคนหนึ่งชดใช่ค่าสินไหมท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

ไปที่เวอร์ชันเต็ม