แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


แสดงหัวข้อ - นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

หน้า: [1] 2 3 ... 66
1


นิติกรพรขอนำเรียนการที่เทศบาลจ่ายเงิน (โบนัส) ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ต่อมาสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเข้าตรวจสอบได้ทักท้วงคืนเงิดังกล่าว แต่พนักงานจ้างไมาพอใจจึงไปฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีมีคำสั่งการเรียกเงินโบนัสคืน แต่การทำคำร้องอุทธรณ์ต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วัน ศาลจึงไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา "คำสั่งศาลปกครองสูงสุดคำสั่งที่ คร. 168/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/09013-620127-2F-630730-0000661946.pdf

นิติกรพรขอนำเรียนคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคำสั่งที่ คร. 167/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/09013-620126-2F-630806-0000662660.pdf

2
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีที่พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล (บิ๊กโจ๊ก) ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกรณีมีคำสั่งโอนย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_241120_103739.pdf

3


นิติกรพรขอนำเรียนการที่พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจพบว่า ขาดคุณสมบัติ เป็นพนักงานจ้างประเภทผู้มีทักษะ การจ้างพนักงานขับรถยนต์และพนักงานขับรถขยะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิมตามข้อ 6 (1) ของประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง กล่าวคือ ผู้ขับรถยนต์ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ ถูกต้องตามกฎหมายและได้ปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งเลิกจ้างจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ. 203/2563" มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560794-1F-630513-0000657962.pdf

4


นิติกรพรขอนำเรียน การที่เทศบาลจ้างผู้รับจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังของเทศบาล ช่างควบคุมงานเทศบาล กรรมการตรวจการจ้าง ไม่ยอมตรวจงานจ้าง เทศบาลไม่จ่ายเงิน ไม่คืนหลักประกันสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้างไม่ชอบ ต้องรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง"คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ. 427/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590414-1F-630730-0000661936.pdf

5


นิติกรพรขอนำเรียนการที่ชาวบ้านฟ้องเทศบาลกรณีเทศบาลร่วมกับอำเภอ ป.ได้ขุดลอกทางสาธารณประโยชน์เป็นลำรางผันน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทำให้ชาวบ้านไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้โดยได้ทำทางเข้าออกผ่านที่ที่ดินของผู้อื่นที่อยู่ติดลำรางดังกล่าว เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็นเงิน 500,000 บาท รวมทั้งต้องหยุดกิจการรับซื้อของเก่า ทำให้สูญเสียรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่น้อยกว่าเดือนละ 25,000 บาท เป็นเวลา 2 ปี เป็นเงิน 600,000 บาท รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น 1,100,000 บาท ขอให้เทศบาลรับผิดในความเสียหายดังกล่าว กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีได้ปลูกสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวพร้อมทั้งได้ทำทางเพื่อเข้าออกที่ดินโดยผ่านที่ดินของผู้อื่นในปี พ.ศ.2552 ซึ่งเป็นการดำเนินการภายหลังจากที่อำเภอ ป.ได้ทำการขุดลอกทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวแล้วถึง 1 ปี ดังนั้น การที่อำเภอ ป.ได้ทำการขุดลอกทางสาธารณประโยชน์บริเวณที่พิพาทจนกลายเป็นลำรางสาธารณประโยชน์จึงไม่เป็นการละเมิดแต่อย่างใด  "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ. 429/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-591178-1F-630731-0000662867.pdf

6


นิติกรพรขอนำเรียนการที่ข้าราชการ กรณีถูกล่าวหารว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ใช้วาจาที่ไม่สุภาพ กดขี่ข่มเหงไม่ต้อนรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล รวมถึงมาปฏบัติราชการสาย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการลา ต่อมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แล้วเห็นว่า เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ไม่ต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวหน้าที่ของตน แลฐานะดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ กล่าวคือ การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ลงโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลาสามเดือน กับข้าราชการรายดังกล่าว แต่ข้าราชการรายดังกล่าวไม่พอใจที่มีคำสั่งให้ลงโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลาสามเดือน จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งที่ลงโทษตัดเงินเดือนจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ฟบ. 12/2563" (ค้นโดยนิติกรพร) 21/11/2563

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/03011-580022-1F-630618-0000659397.pdf

7


นิติกรพรขอนำเรียนการที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้หัวหน้าส่วนการคลังซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตต่อหน่วยงานหลายกรณีได้แก่ การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน การไม่ส่งคืนเงินยืม การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีฎีกาเบิกจ่าย การแก้ไขจำนวนเงินในเช็ค การไม่นำเงินไปจ่ายเจ้าหนี้ การนำเงินไปฝากธนาคารไม่ครบถ้วนตามใบเสร็จรับเงิน จึงทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย กล่าวคือ ต่อมาอำเภอได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดและมีคำสั่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินส่วนของตน หากองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับชำระหนี้จากหัวหน้าส่วนการคลังได้จำนวนเท่าใด ให้นำมาหักหรือคืนตามส่วนแห่งความรับผิดให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ. 509/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/01012-570822-1F-630908-0000664879.pdf

8


นิติกรพรขอนำเรียน กรณีแนวทางการศึกษา การที่ข้าราชการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด "มีความผิดทางวินัยหรือไม่" การที่ดาบตำรวจ ส.ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับพวก กรณีชุดลาดตระเวนของทหารมอญกองพันที่ 5 กองกำลังพรรครัฐมอญใหม่ ได้ร่วมกันออกลาดตระเวนซึ่งมีแนวเขตติดกับประเทศไทย ขณะลาดตระเวนได้ตรวจพบรถจักรยานยนต์รับจ้างกำลังจะวิ่งเข้ามาในเขตประเทศไทย จึงส่งสัญญาณให้หยุดตรวจค้น คนช้อนท้ายแสดงท่าทีจะหลบหนีแต่ได้สะบัดจนเสื้อกันหนาวสีดำหลุดจากตัวแล้ววิ่งหลบหนี้เข้าไปในประเทศไทย ชุดลาดตระเวนของทหารมอญกองพันที่ 5 กองกำลังพรรครัฐมอญใหม่ จึงนำเสื้อกันหนาวไปตรวจปรากฏว่า พบยาบ้าอยู่ในกระเป๋าเสื้อ จำนวน 1,200 เม็ด บัตรประชาชนของผู้ฟ้องคดีและบัตรประจำตัวข้าราชการระบุชื่อสิบตำรวจ ส. กล่าวคือ กองกำลังพรรครัฐมอญใหม่ จึงได้มอบภาพถ่ายยาบ้า ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และภาพถ่ายรถจักรยานยนต์ที่ยึดได้ให้กับเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจลาดหญ้ากองกำลังสุรสีห์ โดยมีการรายงานตามลำดับจนถึงสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีทหารชุดลาดตระเวนให้การสอดคล้องกันว่าได้ดูภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีแล้วต่างยืนยันว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับชายที่ได้วิ่งหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยในวันเกิดเหตุ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีให้การปฏิเสธต่อมามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 523/2563" (ค้นโดยนิติกรพร) 20/11/2563

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551163-1F-630903-0000664739.pdf
ADMINCOURT.GO.TH
www.admincourt.go.th

9
นิติกรพรขอนำเรียนการที่การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกรณีดื่มสุราเมาแล้วขับถูกจับปรับเพราะเหตุส่วนตัวไม่ชอบให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01012-540897-1F-600421-0000597558.pdf

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการเล่นการพนันและดื่มสุราเลี้ยงส่งเกษียณอายุราชการลงโทษปลดออกไม่ชอบ (ค้นโดยนิติกรพร) 
https://www.baanklang.go.th/files/news/vinai1.pdf

10


นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในประเด็นการเปิดเผยและไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เช่น การขอข้อมูลเวชระเบียนและประวัติการรักษพยาบาล ข้อมูลการร้องเรียน/การร้องทุกข์กล่าวโทษ ข้อมูลดำเนิการทางวินัย /การสืบสวนข้อเท็จจริง/สอบสวนข้อเท็จจริง งานบุคคล ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน เป็นต้น ขอให้ศึกษาตามนี้ครับท่าน  (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.angthong.go.th/atg-km/pronouncement.pdf

11
1.นิติกรพรขอนำเรียนการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงโทษจำคุกและปรับโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  "คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. 5/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/095/T_0019.PDF
2.นิติกรพรขอนำเรียนการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายก อบต.ยกคำร้อง "คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. 6/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/095/T_0028.PDF
3.นิติกรพรขอนำเรียนการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีเข้ารับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ยกคำร้อง “คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. 7/2563”  (ค้นโดยนิติกรพร) 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/095/T_0032.PDF

12


“ขับรถยนต์ได้นำรถยนต์ราชการประจำหน่วยงานของรัฐเดินทางไปวัดเพื่อร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และลูกจ้างชั่วคราว ได้ประสบอุบัติเหตุชนวัวบนทางหลวง มีวัววิ่งขึ้นมาจากข้างทางตัดหน้ารถยนต์ที่ขับมาโดยกะทันหันในระยะกระชั้นชิด ทำให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย ต้องรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการหรือไม่”
การที่พนักงานขับรถยนต์ได้นำรถยนต์ราชการประจำหน่วยงานของรัฐเดินทางไปวัดเพื่อร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ขณะเดินทางกลับเวลาประมาณ ๒๒.๑๐ นาฬิกา ได้ประสบอุบัติเหตุชนวัวบนทางหลวง ทำให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า กรณีการขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการนอกเวลาราชการเพื่อไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เนื่องจากเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ นั้น เมื่อได้มีการขออนุญาตตามขั้นตอนของการขอใช้รถยนต์ของส่วนราชการนั้นแล้ว ถือได้ว่าการเดินทางดังกล่าว เป็นไปเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากได้มีวัว วิ่งขึ้นมาจากข้างทางตัดหน้ารถยนต์ที่ขับมาโดยกะทันหันในระยะกระชั้นชิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงเป็นเหตุสุดวิสัย มิได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการแต่อย่างใด ย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๑๗/๒๕๕๖ (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadername3=filename&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3D%22608%2F242%2F%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9E117-56%2C1.pdf%22&blobheadervalue3=608%2F242%2F%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9E117-56%2C1.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438164769446&ssbinary=true

13
นิติกรพรขอนำเรียนการดำเนินคดีอาญาไม่ผิดแต่การดำเนินการทางวินัยลงโทษไล่ออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560908-1F-610907-0000627673.pdf

14
นิติกรพรขอนำเรียน ข้าราชการไม่ได้ทุจริตแต่ผิดระเบียบต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่" การที่นายช่างโยธาไม่ได้ทุจริตแต่ผิดระเบียบต้องรับผิดทางละเมิดตามสัดส่วนของตน (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/01012-570360-1F-601215-0000611777.pdf

15


นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2561 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_260819_124638.pdf
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2562 (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_220520_142242.pdf
แนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_310720_144859.pdf
คดีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขและอนามัย คดีพิพาทเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ และคดีพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_151020_151844.pdf
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 10 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_281020_102051.pdf
รู้ลึก รู้ไกล ไปกับ สวว. (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_091120_140825.pdf


หน้า: [1] 2 3 ... 66