แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

หน้า: [1] 2 3 ... 71
1
นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยที่ 5/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210219151245.pdf
นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยที่ 17/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน เขตเลือกตั้ง 1 (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210211142757.pdf
นิติกรพรขอนำเรียน คำวินิจฉัยที่ 8/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 และเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสกลนคร (คนโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210211142700.pdf
นิติกรพรขอนำเรียน คำวินิจฉัยที่ 9/2564 เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210216115222.pdf
นิติกรพรขอนำเรียน คำวินิจฉัยที่ 11/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภา่ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210219141614.pdf

2
นิติกรพรขอนำเรียน การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/2/25040_1_1614224256568.pdf?time=1614231369261

3
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ผู้แทนเครือข่ายฟ้องสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ให้รับผิดทางละเมิดได้หรือไม่ไปตามดู (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-561313-1F-630824-0000663738.pdf

4
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้องมณฑลทหารบก กรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีที่งดจ่ายเงินเบี้ยหวัดและเรียกคืนที่ได้รับเงินไปเกินสิทธิคืนคลัง กล่าวคือ การงดจ่ายเงินเบี้ยหวัดตามข้อบังคับของกระทรวงกระลาโหม จึงชอบแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 946/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01012-580576-1F-631029-0000670218.pdf

5

นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางกรณีศึกษาการมีคำสังลงโทษปลดออกปลัด กทม.การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้กรุงเทพมหานคร ทราบว่า ในกรณีของผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นกรณีที่มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ซึ่ง อ.ก.ก. สามัญในการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ได้มีมติให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 5313/2551 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งเป็นวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นต้นไป อันเป็นการลงโทษผู้ฟ้องคดีในความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยมิได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นทำการสอบสวนทางวินัย ตามมาตรา 102 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งให้กรุงเทพมหานครลงโทษผู้ฟ้องคดี อันมิใช่ในความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ หนังสือฉบับดังกล่าวของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเป็นเพียงการชี้มูลความผิดทางวินัยนอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรุงเทพมหานครจึงไม่อาจถือเอารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้ เมื่อมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามนัยมาตรา 102 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกคำสั่งกรุงเทพมหานครลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการในความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 84 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น คำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร) 24/02/2564

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_230221_125109.pdf

6
นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้องนายองค์การบริหารส่วนตำบลและ ก.จังหวัด กรณีที่การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ ต่อมาคะณกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งลงโทษไล่ออกไม่ชอบจึงฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/03013-620315-2F-630923-0000666997.pdf

7
นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือหารือสมาชิก อบต.เป็น อสม.ขาดคุณสมบัติหรือไม่กล่าวคือไม่ขาดคุณสมบัติแต่อย่างใดนำมาเทียบเคียงกับของเทศบาลได้ครับ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2553/1/7111_1.pdf

นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือตอบข้อหารือการรับเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีพนักงานจ้างเทศบาล (ค้นโดยนิติกรพร)
http://phc.moph.go.th/www_hss/data_center/ifm_mod/nw/4371-53.pdf

8

นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับทางส่วนบุคคลใช้กันมานานกว่า 20 ปีเป็นทางสาธารณะหรือไม่ กรณีการก่อสร้างโครงเหล็กชั้นเดียวทับที่ดินส่วนบุคคลที่ใช้กันมานานแล้วถึงครอบครองมากว่า 20 ปี โดยสุจริต สงบ เปิดเผย ก็ไม่อาจอ้างความสุจริตและอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ตามมาตรา 1306 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมามีการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งให้ทางดังกล่าวเป็นทางสาธารณประโยชน์และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีถึงที่สุดแล้ว จึงไม่ใช่ทางส่วนบุคคแต่อย่างใด จึงไม่มีสิทธิก่อสร้างอาคารรุกล้ำทางสาธรณะแต่อย่างใด ดั้งนั้น การที่ กรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้พ้นจากที่อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.179/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/01012-610083-1F-630402-0000656759.pdf
นิติกรพรขอนำเรียนการที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ผ่านที่ดินของชาวบ้านซึ่งเป็นทางเดินที่ชาวบ้านสัญจรไปมากว่า 40 ปี ต่อมาเจ้าของใหม่ขอรังวัดที่ดินแต่สำนักงานที่ดินจังหวัดไม่ดำเนินการให้ เนื่องจากที่ดินตามโฉนดเกินเนื้อที่ดินไปบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ จึงนำคดีมาฟ้องต่ศาลปกครอง กล่าวคือ จากถ้อยคำของราษฎรในพื้นที่ได้ความว่า ทางเดินโดยเปิดเผยที่ชาวบ้านสัญจรมาไปมาไม่น้อยกว่า 40 ปีดโยเจ้าของดินเดิมและผู้ฟ้องคดีไม่ได้หวห้ามแต่อย่างใด และทรางราชการได้ปรับปรุงเป็นถนนลูกรังในปี 2511 ปี 2516 และหลังจากนั้นที่ดินได้ตกมาเป็นเจ้าของใหม่ ปี 2523 โดยไม่มีการหวงห้ามหรือโต้แย้งคัดค้านการใช้ทรางดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การที่เจ้าของดินเดิมได้อุทิศดังกล่าวแล้ว ทางดังกล่าวย่อมีสภาพเป็นสาธารณะประโยชน์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2) โดยปริยาย ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในทางที่พิพาทดังกล่าว ซึ่งเป็นทางสาธารณะประโยชน์ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.44/2546" (ค้นโดยนิติกรพร) 21/05/2563   
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admCase/Document/judgement/PDF/2545/01012-450030-1F-461031-0000014355.pdf
นิติกรพรขอนำเรียนการที่มีผู้บริจาคที่ดินบางส่วนของเจ้าของที่ดินเดิมจะไม่ได้ทำเป็นหนังสืออุทิศหรือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อยกที่ดินให้เป็นถนนสาธารณะก็ตาม แต่การอุทิศที่ดินดังกล่าวให้เป็นถนนสาธารณะ ไม่จำต้องทำเป็นหนังสืออุทิศหรือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะแต่อย่างใด ประกอบกับประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าวใช้ถนนในที่ดินพิพาทเป็นทางเข้า–ออกมาเป็นเวลาประมาณ ๑๙ ปี โดยไม่มีผู้ใดสงวนสิทธิ์หรือปิดกั้นหรือเก็บค่าผ่านทางหรือแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณถนนในที่ดินพิพาทแต่อย่างใด กล่าวคือ ที่ดินพิพาทที่บริจาคให้เป็นถนนสาธารณะได้ตกเป็นทางสาธารณะตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และทางสาธารณะดังกล่าวย่อมมีสภาพเป็นทางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ต่อมาเจ้าของที่ดินเดิมจะได้จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดิน และผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกจะได้จดทะเบียนโอนมรดกในที่ดินพิพาทมาเป็นของผู้ฟ้องคดี ก็หาทำให้ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ไปแล้ว เปลี่ยนสภาพกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินเดิม และของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น ที่ดินที่พิพาทจึงเป็นทางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันโดยปริยาย ไม่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.212/2560" (ค้นโดยนิติกรพร) 21/05/2563
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560566-1F-600606-0000600251.pdf
นิติกรพรขอนำเรียนการที่เจ้าของดินเดิมมีเจตนาอุทิศที่ดินด้วยวาจาให้เป็นทางสาธารณประโยชน์เมื่อปี 2516 และบุตรก็ไม่ได้คัดค้านหรือโต้แย้งแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อปี 2538 สภาตำบลได้จัดทำโครงการถมดินลูกรังบุตรของเจ้าของที่ดินเดิมก็ไม่ได้คัดค้านหรือโต้แย้งแต่อย่างใด ต่อมาเจ้าของรายใหม่ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งของศาลจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้คืนที่ดินที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินตามโฉนดดังกล่าว กล่าวคือ ที่ดินที่พิพาทย่อมตกเป็นที่สาธารณประโยชน์ทันทีที่เจ้าของดินเดิมมีเจตนาอุทิศที่ดินแล้ว กรณีไม่จำต้องจดทะเบียนโอนที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แต่อย่างใด ต่อมาถึงที่ดินที่พิพาทได้มาเป็นของเจ้าของที่ดินรายใหม่ผู้จัดการมรดกตามคำสั่งของศาล จึงมีผลผูกพันเจ้าของรายใหม่ด้วย ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการปรับปรุงถนนดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งว่าถนนที่พิพาทเป็นทางสาธารณประโยชน์โดยปรปักษ์แล้ว จึงเป็นทางสาธารณประโยชน์ไม่จำต้องจดทะเบียนโอนที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์แต่อย่างใด  "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1291/2558" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-550633-1F-581117-0000565814.pdf
นิติกรพรขอนำเรียนการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับโอนที่ดินจากทางหลวงชนบทต่อมาเจ้าของกรรมสิทธิที่ดินจึงมาฟ้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดและทางหลวงชนบทที่รุกล้ำที่ดินของตนที่ขาดประโยชน์เป็นเวลา 19 ปี จึงเป็นการใช่สิทธิโดยไม่สุจริต กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับโอนที่ดินจากทางหลวงชนบท ได้ก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ปี 2539 แต่เจ้าของที่ดินก็ไม่ได้โต้แย้งหรือคัดค้านแต่อย่างใด และหลังจากนั้นได้ยินยอมให้ประชาชนใช้ทางดังกล่าวเป็นทางสาธารณะตลอดมา ดังนั้น จึงถือว่าได้อุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะโดยปริยายแล้ว อันมีผลให้ที่ดินตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.282/2562" (ค้นโดยนิติกรพร)  23/05/2563
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-591128-1F-620530-0000640461.pdf
นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณะ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://203.155.220.238/dpw/index.php/yota-services/menu-yota-service-invasion-public
นิติกรพรนิติกรพรขอนำเรียนแนวทางในการแก้ไขปญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์  (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.dol.go.th/train/Documents/2559/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/9.pdf
นิติกรพรขอนำเรียนการบุกรุกทางสาธารณประโยชน์ อบต. เพิกเฉยจึงละเลยต่อหน้าที่ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_090816_152915.pdf

9


นิติกรพรขอนำเรียนการที่เทศบาลขยายระยะเวลาการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาของเทศบาลตามมติรัฐมนตรี ตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนด ต่อมาผู้รับจ้างส่งงานล่าช้าเทศบาลปรับผู้รับจ้างจึงไม่ชอบด้วยกฏหมาย กล่าวคือ การที่เทศบาลอ้างว่า เมื่อผู้รับจ้างยอมรับการพิจารณาขยายเวลาก่อสร้าง จำนวน 90 วัน แล้ว จึงฟังไม่ขึ้น ดังนั้น การที่ศาลปกครองช้นต้นพิพากษาให้เทศบาลและนายกเทศมนตรีคืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ศาลปกครองสูงสุดเห็นฟ้องด้วย  ขอให้ศึกษาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 632/2563 (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01012-580191-1F-630921-0000666651.pdf

10
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด ระดับ 6 ฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีที่รับโอนรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเขียบ ระดับ 7 มาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุดแทนตน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุดจึงฟ้อง ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admCase/Document/judgement/PDF/2556/01013-560618-2F-571128-0000540796.pdf
นิติกรพรขอนำเรียนการที่อาจารย์ฟ้องมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้เพิกถอนแบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง กรณีที่ไม่ต่อสัญญาจ้างจึงสิ้นสุดการเป็นอาจารย์ประจำ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลชั้นต้นยกฟ้อง ต่อมาอทุธรณ์คำอทธรณ์จึงเป็นอุทธรณ์ที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่ใช่สาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ดังนั้น จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01012-540819-1F-580401-0000544964.pdf

11
หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/2/24972_1_1612945759513.pdf?time=1612946769789

12นิติกรพรขอนำเรียนพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๑๐ ก (๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔) โดยแก้ไขมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๕ เกี่ยวกับการทำแท้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป เช่น
มาตรา ๓๐๑ หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ                   
มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒ เป็นการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทำไม่มีความผิด
(๑) จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น               
(๒) จำเป็นต้องกระทาเนื่องจากมีความเสี่ยงอย่างมากหรือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
(๓) หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทำความผิด
เกี่ยวกับเพศ
(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์                                                       
(๕) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ภายหลังการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ก็ให้ทำแท้งได้ เป็นต้น (ค้นโดยนิติกรพร)
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๑๐ ก (๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔) (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/010/T_0001.PDF

13
นิติกรพรขอนำเรียนการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดกรณีการรับโอนของหุ้นบริษัท ช.มูลค่า 738 ล้านบาท โดยพิจารณาว่าเป็นการได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาและจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายประมวลรัษฎากรต่อมาได้มีคำสั่งลงโทษลดออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. 203/2563 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03012-600260-1F-631014-0000669311.pdf

14
นิติกรพรขอนำเรียนประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ออกประกาศแบบยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  พ.ศ.2563  สำหรับนักการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2564 (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/2680397a3c32a7816785116b07100de446d77d4.pdf

นิติกรพรขอนำเรียนแบบฟอร์มตัวอย่างการบันทึกแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/2680397e05d3704db885d63a5cf3a183f80b25f.pdf

15
นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ จังหวัดสกลนคร จงใจไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. เป็นเท็จยกคำร้องของ ป.ป.ช.คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. 14/2563 (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/005/T_0034.PDF

หน้า: [1] 2 3 ... 71