ชมรมนิติกร อปท. เว็บไซท์อันดับ ๑ แห่งวงการท้องถิ่น

เกี่ยวกับชมรมนิติกร อปท. แห่งประเทศไทย => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => กระดานความรู้จากนิติกรพร => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 06-09-2020, 23:30:26

หัวข้อ: นายกเทศมนตรีฟ้องประธานสภากรณีที่ประธานสภาให้นายกเทศมนตรีแต่งเครื่องแบบสีกากี
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 06-09-2020, 23:30:26
(https://scontent.fkkc1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/118943768_4333591273378687_1944735295299471139_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=b9115d&_nc_eui2=AeEjJcGyDMtBpwz49aBN_Adp7wS9zWWkZszvBL3NZaRmzMGnPvBVZlxpocT7gk80rwiIBh0jLw1_LUY8He0qxrou&_nc_ohc=gJ5CkSHkeDwAX-e9_dH&_nc_ht=scontent.fkkc1-1.fna&oh=034bce2e5b5f21f4a2516fae723fe760&oe=5F7B972E)
(https://scontent.fkkc1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/118851398_4333591366712011_2424235482804151471_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=b9115d&_nc_eui2=AeEjrT38en2Kcc5bn92jrfPzpLjOuTBG4SWkuM65MEbhJYgiIgEBYnmeZ1ld1LjyNu0iYV8KrpNzXnrOFBXlQpMx&_nc_ohc=g8ANHYtkrNwAX-dUJ9j&_nc_ht=scontent.fkkc1-1.fna&oh=3b677543b46ea70170a700fccf01e1dd&oe=5F7B9A82)
(https://scontent.fkkc1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/118682293_4333591443378670_5637474391827583843_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=b9115d&_nc_eui2=AeHV-HzhvwDoaCxkUuMVLVKWqJ91bM7R916on3VsztH3XuBKBNPQbzqiSOyn5tAY_clGOuRbcWp2fYzRXiHJH0WG&_nc_ohc=0qDXfYF9g10AX-6MvQU&_nc_ht=scontent.fkkc1-1.fna&oh=32813f39328d52977f74d619bf1f2dfd&oe=5F7BCCCC)
นิติกรพรขอนำเรียนการที่โจทก์ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบล บ.มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ การเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๐ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงมิใช่ การเข้าประชุมครั้งแรกของโจทก์ โจทก์ย่อมทราบดีว่า ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไปจะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และการแต่งกายต้องแต่งเครื่องแบบ ชุดสากลนิยม ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนด ตามข้อ ๑๑๗ แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีเหตุเพียงพอที่จำเลยที่ ๑ ในฐานประธานสภาจะบอกกล่าวให้โจทก์แสดงความเคารพแก่สถานที่ในขณะประชุม ด้วยการแต่งเครื่องแบบสีกากีเช่นเดียวกับสมาชิกสภาและผู้บริหารคนอื่น แต่โจทก์ยังคงไม่ปฏิบัติตามหลังจากโจทก์ไม่อยู่ในที่ประชุม ที่ประชุมก็ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมออกไปอีกครั้งในเวลา ๑๔ นาฬิกา เพื่อให้โอกาสโจทก์แถลงญัตติตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งโจทก์ก็ทราบว่ามีการเลื่อนประชุม แต่โจทก์ยังคงเพิกเฉยไม่แต่งเครื่องแบบสีกากีและไม่เข้าประชุม และแม้โจทก์จะยังไม่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว ที่ประชุมสภาก็ยังคงพิจารณาให้โอกาสแก่โจทก์ ในการเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง โดยเลื่อนการประชุมไปเป็นในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา โดยจำเลยที่ ๑ มีหนังสือแจ้งการเลื่อนประชุมสภาออกไปให้โจทก์ทราบและยํ้าเตือนการแต่งกายว่าเป็นเครื่องแบบปฏิบัติราชการปกติสีกากี การที่โจทก์ไม่เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงถือเป็นความผิดพลาดบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของโจทก์เอง และเมื่อโจทก์ไม่อยู่ในที่ประชุม กรณีจึงต้องด้วยบทบัญญัติในข้อ ๕๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ให้ถือว่าผู้เสนอได้ถอนญัตตินั้นแล้ว การที่จำเลยทั้งสามมีหนังสือถึงโจทก์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการประชุมสภาว่า ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือว่าได้ถอนไป จึงเป็นการชอบแล้ว การกระทำของจำเลยทั้งสาม จึงไม่เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด "คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ คดีหมายเลขแดงที่ อท. ๑๐/๒๕๖๑" (ค้นโดยนิติกรพร)