กระดานข่าวสาร ป เบญจพล
ใช้วิจารณ์กฎหมายการเมืองเชิงวิชาการเท่านั้น ห้ามแสดงความคิดเห็นเชิงแตกแยกเด็ดขาด

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

เบิกโบนัสไม่ได้แล้วครับ

คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยกรณี สถ. หารือ กรณีเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น และสรุปว่าเบิกไม่ได้ครับ
http://www.thailocalgov2013.com/upload/book_08-02-2013.pdf

นิติกรท้องถิ่น 180.183.151.* [ วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:11 น. ]


ก็ไม่หมดหวังเสียทีเดียวหรอก กฤษฏีกา ก็แนะวิธีอยู่ ซึ่งก็แปลกดี คนเก่งๆของ มหาดไทยมีเยอะ


กลับต้องเสียรู้ สตง อยู่บ่อยๆ


โดยคุณ นิ๋ง 1.4.226.* [ วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
แต่ในเรื่องนี้ นับว่าเป็นการวินิจฉัยที่เป็นประโยชน์ต่อ อปท.ทั้งมวล ทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็ต่อๆ ไป อปท.ไหนโดน สตง เรียกเงินคืน ด้วยเหตุผล ว่าจ่ายโดยไม่มีระเบียบฯ ก็ทำเรื่องหารือ หากไม่ลงตัวก็โยนเข้ากฤษฏีกา


หรือ ก็ให้กระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบฯ ยอ้นหลังเลย


เพราะในเรื่องนี้ กฤษฏีกา ระบุชัดว่า หน้า 2 บรรทัด 19-30
" เมื่อกระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบดังกล่าวแล้าว จะให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังหรอืไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับความจำเป็นซึ่งกระทรวงมหาดไทยต้องเป็นผู้พิจารณา"


เช่นไหม....ดีจะตาย


โดยคุณ นิ๋ง 1.4.226.* [ วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:35 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

งานนี้มหาดไทย.....โดน.....สตง.....สอนมวย ว่าอย่างนั้นเถอะครับ
โดยคุณ นิติกรท้องถิ่น 180.183.151.* [ วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:53 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

ก็ดำเนินการเช่นเดียวกับ สันนิบาต ก็จบครับ
โดยคุณ rs 1.1.155.* [ วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

รอดูมหาดไทยก่อนว่าจะเอาอย่างไร อย่าพึ่งกังวลไปก่อนเลยท่าน
แต่ที่แน่ๆต้องออกระเบียบฯมา เพื่อย้อนหลังในส่วนที่เบิกจ่ายไปก่อนแล้วตั้งหลายปีให้ถูกต้องจะได้ไม่ถูกเรียกคืน.........ส่วนจะให้มีการเบิกต่อไปในอนาคตได้อีกหรือไม่ อันนี้ต้องรอดู...เมื่อกฤษฎีกาเปิดช่องไว้ให้แล้ว บอกวิธีการเสร็จสับ แล้วแต่ มท จะตัดสินใจอย่างไร
โดยคุณ a 182.52.88.* [ วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

ขอทำความเข้าใจหน่อยนะ ว่าทำไมต้องให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบ
1.ประกาศ ก.จังหวัดฯ ในเรื่องโบนัสฯ ถือว่าเป็นกฎหมายหรือไม่
2.ถ้าประกาศฯ ดังกล่าวเป็นกฎหมาย แล้วทำไมท้องถิ่นถึงจ่ายไม่ได้ในเมื่อกฎหมายจัดตั้งบอกไว้ใน พรบ.อบจ.มาตรา 74(9) พรบ.เทศบาล มาตรา 67(9) และ พรบ.อบต.มาตรา 85(10) ว่า อบจ,เทศบาล,อบต.มีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ ... "รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนด"
3.เมื่อการจ่ายโบนัสฯ เป็นรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดแล้วทำไมถึงจะจ่ายไม่ได้ ทำไมต้องไปออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย
โดยคุณ ผ่านมา 125.27.213.* [ วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

พรบ.เทศบาล มาตรา 67(3) เงินตอบแทนอื่นๆ และระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงินฯ ข้อ 46 เงินช่วยเหลืออื่นใดให้เป็นไปตามกฏหมาย...คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย พอไปได้ไม๊ช่วยกันดูหน่อย
โดยคุณ ผ่านไป 180.183.157.* [ วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14:24 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

รายละเอียดพิจารณากฎหมายจัดตั้งของ อปท. แต่ละประเภท ประกอบความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา น่าจะชัดเจนแล้วครับ

ร้องเพลงรอครับ รอ ก.มหาดไทย จะว่าอย่างไร
กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
โดยคุณ นิติกรท้องถิ่น 180.183.151.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

อ้าวแล้วกระทรวงมหาดไทยไม่ระบุเรื่องเงินโบนัสไว้สักข้อเลยรึแต่ก่อนนี้แล้วพากันเบิกมาได้อย่างไรเล่าก็พรบจัดตั้งซึ่งเป็นกฎหมายบอกไว้แล้วว่าตามหนังสือสั่งการหรือระเบียบมท.เราเบิกก็แสดงว่าระเบียบมท.ระบุไว้ไม่งั้นก็โดนป.อาญาม.๑๕๗กันตายหมดประเทศนะซิแปลกจุมเบย
โดยคุณ ทำมาได้ยังไงตั้งหลายปี 110.77.219.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

ผมเห็นว่าแนวทางการตีความของกฤษฎีกาเป็นการตีความกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะว่า
1. มาตรา 85(10) ว่า อบต.อาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ ... "รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนด" กฤษฎีมองว่าประกาศ ก.ถ. ประกาศ ก.อบต. และประกาศ ก.อบต.จังหวัด ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล ใช้เฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคล ไม่ใช่กฎหมายที่ให้อำนาจให้ อปท.กำหนดรายจ่าย ถ้า อปท.จะจ่ายเงินให้หรือให้สิทธิประโยชน์อื่นใด ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น
2. ประกาศ ก.ถ. ประกาศ ก.อบต., ประกาศ ก.อบต.จังหวัด ไม่ใช่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงกำหนดให้ อบต.จ่ายโบนัสพนักงานไม่ได้
ถ้าเทียบกับกรณี ทุนการศึกษา ของ อบต. น่าจะออกมาในแนวเดียวกัน เหตุผลเพราะว่า
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องทุนการศึกษา ฉบับต่าง ไม่ใช่ระเบียบกระทรวง ตามมาตรา 85 (10) อบต.จึงไม่สามารถจ่ายทุนการศึกษาได้
2. ถ้าจะกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องทุนการศึกษา กระทรวงมหาดไทยต้องออกระเบียบให้ อบต.ให้ทุนการศึกษา
ท่านอื่นเห็นเป็นอย่างไรบ้างช่วยวิจารย์ด้วยครับ
โดยคุณ พนักงาน 183.89.80.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15:52 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10

แล้วพตก.ล่ะ เงินประจำตำแหน่งปลัดอีก สตง.เอาให้หมด
โดยคุณ นิติกรรู้น้อย 110.77.182.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17:50 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11

จะตีความอะไรมันเคร่งคัดขนาดนั้นไม่ใช่ความผิดคดีอาญาก็ตีความให้มันใช้ได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแบบนี้มันตีความแบบไม่ให้ใช้ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยค่าต่างกันแค่คำว่าประกาศกับระเบียบแล้วที่ไอประกาศมหาดไทยกับระเบียบมหาดไทยคนที่เซนต์มันก็รมต.ม.มหาดไทยไม่ใช่เหรอเมื่อประกาศมีเจตนารมณ์ให้อยู่แล้ว
โดยคุณ รู้กฎหมายนิดหน่อยขออภัย 110.77.219.* [ วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12

ขนาดศาลสูงด้วยกัน คดีเดียวกันยังตัดสินไม่เหมือนกันเลย

นักกฎหมาย สตง. กับนักกฎหมายมหาดไทย ต่างก็มีมุมมองต่างกันเท่านั้นเอง

กฤษฎีกาก็มีมุมความเห็นของกฤษฎีกา

โดยคุณ นิติกร 61.7.178.* [ วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13

ผลออกมาทำนองนี้ เชื่อว่า มหาดไทยคงต้องออกระเบียบฯ มาบังคับใช้แน่นอน
และถ้ามีระเบียบฯ มาใช้ ผมมองว่าเรื่องนี้ต้องขอบคุณ สตง.
เพราะปัจจุบันการจ่ายโบนัส ผู้บริหารท้องถิ่น ชอบอ้างว่าอำนาจในการใช้ดุลยพินิจว่าจะจ่ายให้แก่พนักงานท้องถิ่น หรือไม่ก็ได้
แต่ถ้ามีระเบียบฯ เป็นหลักเกณฑ์ที่แน่นอน อาจทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นมองว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานท้องถิ่น ซึ่งย่อมเป็นผลดีกับพนักงานท้องถิ่นเอง
โดยคุณ ken 61.7.178.* [ วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14

รอมหาดไทยคงรอจนเลิกรออีกตามเคยมีสักครั้งมั้ยที่ทันการคนอื่นเค้า
โดยคุณ รอร้อรอ 1.0.146.* [ วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 21:53 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15

ทำอะไรขอให้ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ เป็นธรรม ทำดีก็ขอให้ได้ดี ทำชั่วขอให้ ติดคุก
โดยคุณ แม็กพ์ 171.99.21.* [ วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16

กรณีดังกล่าว เป็นความเสียหายที่เกิดจากหน่วยงานหลัก ที่มีเจ้าหน้าที่อยู่จำนวนมากที่ต้องกลั่นกรองตรวจสอบหลายขั้นตอน ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ แล้วมหาดไทยก็จะพลาดโดยตลอดอยู่แล้ว ถ้าไม่มีการดันทุรัง ไม่เปิดใจยอมรับความเห็นจากผู้อื่น และที่สำคัญก็คือ ผลประโยชน์ร่วมทั้งผู้ตรวจผู้รับตรวจเรียกรับกันอย่างไม่อายฟ้าดิน ภาษีจากประชาชนผู้ยากไร้ทั้งสิ้น ไม่คิดพัฒนาพื้นที่คิดเพียงหาประโยชน์เข้าตนเอง ขออนุโมทนาสาธุ (เวรกรรมแท้ ๆ)
โดยคุณ จนท.หมาเฝ้าบ้าน 182.52.37.* [ วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:07 น. ] ผู้ตอบคนที่ 17

โบนัส แปลว่าเงินแถมเขาไม่ให้ก็ไม่ต้องเอาแต่เราขอสิทธิเหมือนกับ ข้าราชการ ก.พ.
โดยคุณ รวย.โยธาไทย 101.51.233.* [ วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16:18 น. ] ผู้ตอบคนที่ 18

ก็ก.พเขามีโบนัสถ้าจะเอาเหมือนกพ.ก็ต้องมีโบนัสจะเอาแบบเขาไม่ให้ก็ไม่ต้องเอามันก็ไม่เหมือนกพ.นะซิและก็ยังมีอีกตั้งหลายอย่างที่ท้องถิ่ไม่ได้เหมือนกพ.ทั้งที่กฎหมายระเบียบต่างๆบอกว่าให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการเหมือนกพ.ทุกอย่าง
โดยคุณ จะเอายังไง 110.77.236.* [ วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 19Share ขอเชิญแชร์กระทู้นี้ไปที่เพจของท่าน
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
  รหัสลับ = WyRO
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 50 Kb, Flash 100 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: เครดิต Webboard - Data TextFile v3.22 ::. by พีกับยู โดย เว็บ www.nitikon.com