กระดานข่าวสาร ป เบญจพล
ใช้วิจารณ์กฎหมายการเมืองเชิงวิชาการเท่านั้น ห้ามแสดงความคิดเห็นเชิงแตกแยกเด็ดขาด

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

การขอบ้านเลขที่

กรณีการขอบ้านเลขที่

ตามที่ในพื้นที่ของ อบต. มีพื่นที่ที่เปนที่ดินสาธารณะปรโยชน์มาก และมีผู้อยู่อาศัยมานานมากหลายครอบครัว รัฐบาลจึงมีโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทฯ

แต่มีชาวบ้านรายนึงไม่ยอมเข้าโครงการ โดยให้เหตุผลว่าหากเข้าโครงการก็เปนการยอมรับว่าที่ดินที่ตนอยู่อาศัยนั้นเปนที่ดินสาธารณะประโยชน์ซึ่งไม่อาจเอามาเปนของตนได้ เนื่องจากมีการฟ้องร้องกันว่าที่ดินนี้ไม่ใช่ที่สาธารณะ

ปัญหาอยุ่ตรงที่ ชาวบ้านรายนี้ได้ปลูกบ้านและมาขอเลขที่บ้าน แต่ไม่อาจออกเลขที่บ้านให้ได้ เนื่องจากปลูกบ้านบนที่ดินสาธารณะฯ และไม่ได้เข้าโครงการของรัฐ ฯ ดังที่ได้แจ้งแล้ว จะมาขอเข้าโครงการก็ไม่สามารถเข้าได้เพราะต้องรอหลังสือสั่งการมาก่อนจึงงจะดำเนินการตามโครงการ ฯ ได้

ท่านนายก็เลยมีนโยบายว่าอยากช่วยเหลือ จะทำเปนหนังสือรับรองจากนายกไปได้หรือไม่ในการขอออกบ้านเลขที่ (ส่วนตัวข้าพเจ้าแล้ว คิดว่าไม่น่าจะทำได้ เพราะไม่มีกฎหมายใดรองรับ)

จึงขอสอบถามท่านนิติกรทุกท่านว่ามีความคิดเห็นเปนเช่นไรกันบ้างค่ะ

นิติกรน้อย 182.53.156.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 14:39 น. ]

ในเรื่องนี้ผมเองเคยคุยในลักษณะที่ว่าที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือมีหนังสือทางราชการใดๆท้องถิ่นจะออก ภบท 5ได้อย่างไร ในกรณีที่รัฐมีเพียงนโยบายโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทฯ นั้น ตามกฎหมาย ปพพ.นั้นได้วางหลักในเรื่องที่ดินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินนั้นจะสามารถยกให้เป็นที่บุคคลได้ก็ต่อเมื่อรัฐยกให้และเป็นไปตามหลักกฎหมายของการปฎิรูปที่ดินนั้นๆในแต่ละสมัยที่นำออกมาใช้
ดังนั้นมื่อพื้นที่ของท่านมีนโยบายเช่นนั้นจึงนำมาออก ภบท 5 ได้ครับ
ในกรณีที่บุคคลไม่เข้าร่วมโครงการและไม่ยอมรับว่าเป็นที่ดินสาธารณะนั้นให้ดำเนินการตาม พรบ.ควบคุมอาคารได้ทันทีครับ(ในกรณีที่อยู่ในการควบคุม แต่ถ้าไม่มีก็ให้ใช้การดูแลจัดการที่ราชพัสดุของท้องถิ่นนำมาใช้ครับ)
ในเรื่องของการให้นายกรับรองการขอเลขที่บ้านโดยปลูกสร้างในที่สาธารณะและบุคลดังกล่าวไม่ยอมที่เข้าร่วมโครงการผมว่ามันส่อปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้นะครับ

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นทางหลักวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้จากประสบการพี่นิติกรทุกๆท่านครับหากผิดพลาดประการใดก็ขอคำชี้แนะครับผม
โดยคุณ สารถีบ้านนา 101.108.163.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 15:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

คำว่าการบริหารจัดการในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะประโยน์เพื่อเพิ่มและขยายรายได้ให้ก่อเกิดประโยน์แก่ท้องถิ่นโดยหลักมิให้ทำให้เกิดหนี้หรือการติดพันใดๆ ทั้งปวง



โดยคุณ สารถีบ้านนา 101.108.163.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 15:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

การขอเลขที่บ้าน เป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎรฯ เมื่อมีการปลูกสร้างบ้านแล้วเสร็จ ไม่ว่าบ้านดังกล่าวจะปลูกสร้างโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ก็สามารถขอเลขที่บ้านได้ตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว (แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราวหรือเปล่า) ทั้งนี้ การออกเลขที่บ้านให้เป็นเพียงการควบคุมจำนวนบ้าน จำนวนราษฎรเพื่อประโยชน์ทางสถิติเท่านั้น ไม่ใช่เป็นเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น สรุป ขอได้ ลองติดต่ออำเภอดู เคยมีหนังสือตอบข้อหารือกรณีทำนองดังกล่าว และ หากต่อมาบ้านหลังดังกล่าวถูกรื้อถอน ทางนายทะเบียนก็จะจำหน่ายเลขที่บ้านดังกล่าวต่อไป
โดยคุณ 1 203.114.122.* [ วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 13:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

ขอคำแนะนำแนวทางกฎหมายกรณีขอบ้านเลขที่ด้วย พรบ.ทะเบียนราษให้ผู้ที่ปลูกสร้างอาคารแล้วเสร็จทุกหลังจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนขอบ้านเลขที่ ซึ่งแยกประเภทและลักษณะบ้านเอาไว้แล้วครับ ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้กำหนดเอกสารในเรื่องผู้ขอทะเบียนบ้านต้องได้รับใบอนุญาตก่อสร้างครับ ดังนั้นอาคารทุกหลังที่สร้างเสร็จจึงสันนิฐานว่าบ้านหรืออาคารที่สร้างถูกต้องแล้วจึงสามารถออกทะเบียนบ้านได้เลยครับ ดังนั้นก่อนที่บ้านจะเสร็จจึงมีกฎหมายควบคุมคือ พรบ.ควบคุมอาคารได้กำหนดวิธีและขั้นตอนกำกับไว้แล้วครับผมว่าถ้าเราใช้กฎหมายให้เป็นขั้นตอนเราคงไม่ต้องมายุ่งกันหรอกครับ ยกตัวอย่างกรณีที่บ้านสร้างเสร็จโดยไม่ขออนุญาตก่อสร้างนายทะเบียนออกบ้านเลขที่ไปแล้ว ท้องที่ตรวจพบวาอาคารดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตในพรบ .ท่านก็ว่าถ้าอาคารดังกล่าวไม่ผิดก็ให้อนุโลมและให้ผู้นั้นขอดังนันกรณีนี้ก็สมบูรณครับไม่ต้องยกเลิกอะไร แต่ในกรณีที่ไม่ขอและออกทะเบียนบ้านไปแล้วแต่ท้องที่ตรวจพบว่าสร้างในที่หลวงกรณีนี้ก็ให้มีคำสั่งรื้อถอนพร้อมแจ้งยกเลิกทะเบียนบ้านออกจำหน่ายครับส่วนคนที่มีอยู่ในทะเบียนราษหากไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ทะเบียนกลางครับผมว่าถ้าปฎิบัติไปตามกฎหมายผมคิดว่าส่วนราชการจะเป็นการลดขั้นตอนการทำงานและลดเรื่องเอกสารที่มากเกินความจำเป็นครับ ตาม ปพพ.วางหลักในเรื่องของการเป็น โมฆะ กับ โมฆียะ ไว้แล้วก็ไม่น่าที่จะกลัวอะไรครับ ปัจจุบันในเรื่องเอกสารการ+++้ยืมเงินจากแบ้งค์ทำให้เกิดความยุ่งยากติดพันตามมาครับ เช่นกรณีผู้+++้มีไม่มีหลักทรัพย์หรือมี ก็มักจะเน้นว่า ที่ดิน และ ทะเบียนบ้านต้องเป็นของผู้+++้ครับ ในเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่แต่ถ้าผู้เป็นเจ้าของยินยอมทุกอย่างก็สามารถเอาไปได้แล้วครับ
โดยคุณ สารถีบ้านนา 101.108.190.* [ วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 10:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

อย่างที่คุณ 1 ว่า ทะเบียนราษฯ กับ ควบคุมอาคาร เป็นคนละเรื่อง ถ้าผิดควบคุมอาคารก็จัดการไปตามระเบียบ
เรื่องทะเบียนราษหากนายกเขาจะช่วย(อาจเป็นฐานเสียงของเขาก็ได้) ก็อาจรับรองในทางว่า มีบ้านหลังนี้อยู่จริงในพื้นที่หมู่ ตำบล หรือสร้างมานาน อะไรประมาณนี้ ส่วนนายทะเบียนเขาจะอนุญาตหรือไม่ จะเป็นชั่วคราวหรือไม่ เดี๋ยวนายทะเบียนเขาจะพิจารณาเอง
โดยคุณ นิติทะเบียนราษ 118.172.219.* [ วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 10:04 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

ผมอยากทราบว่าการขอเลขที่บ้าน ในเขตเทศบาล บ้านเลขที่ใกล้เคียงผมเลขที่ 64/1 ข้างขวา ซ้าย 121 หลัง 257 ผมอยากได้เลขที่ 87 จะขอได้ไหมมีหลักเกณตรงไหนที่ไม่ได้
โดยคุณ ko ส่งเมล์ถึง ko 125.27.196.* [ วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2555 เวลา 12:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

ปลูกบ้านบนที่ดินการรถไฟสามารถขอบ้านเลขที่ชั่วคาวได้ไหมคะ ( ไม่มีเอกสารเช่าจากการทางรถไฟ) ต้องทำอย่างไรบ้าง (ผู้นำหมู่บ้านไม่จัดการให้เลย) ลำบากมากคะ
โดยคุณ คนอยากรู้ ส่งเมล์ถึง    คนอยากรู้ 49.49.69.* [ วันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 16:00 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

http://www.oakleysunglassesoutlet.us.com/ oakley sunglasses outlet
http://www.oakleysunglassescheap.us.com/ oakley sunglasses cheap
http://www.coachfactoryoutlet-handbag.com/ coach factory outlet
http://www.coachstoreonline.org/ coach outlet store online
http://www.coachoutletstore.cc/ coach outlet store
http://www.coachfactoryoutlet-co.com/ coach factory outlet
http://www.coachfactory.us.com/ coach factory
http://www.valentino.us.com/ valentino
http://www.valentinoshoes.us.com/ valentino shoes
http://www.coachoutletstoresco.com/ coach outlet
http://www.coachoutletstoreinc.us/ coach outlet store online
http://www.airjordan.us.com/ air jordan
http://www.timberlandshoesus.com/ timberland shoes
http://www.michaelkorsoutlet-online.us/ michael kors outlet
http://www.coachfactoryoutletpurse.com/ coach factory outlet
http://www.coachfactory2014.com/ coach factory outlet
http://www.truereligionbrandjeans.us.com/ true religion outlet
http://www.truereligionjeans.us.com/ true religion jeans
http://www.coachhandbagsnew2014.us/ coach outlet online
http://www.louisvuitton--outlet.us/ louis vuitton outlet
http://www.timberlandboots.us.com/ timberland boots
http://www.isabelmarantshoes.us.com/ isabel marant shoes
http://www.coachoutletstore-factory.com/ coach outlet store online
http://www.michaelkorsoutlet-purses.com/ michael kors purses
http://www.louisvuitton-handbag.us/ louis vuitton handbags
http://www.coachoutletstoresofficial.com/ coach outlet
http://www.true-religion-jeans.com/ true religion jeans
http://www.coachfactoryoutlets-online.com/ coach factory outlet online
http://www.coachfactoryoutletofficial.com/ coach factory outlet
http://www.louisvuitton-outlet.org/ louis vuitton outlet
http://www.coachfactoryoutletdeal.com/ coach factory outlet
http://www.coachoutletonlinefactory.com/ coach factory outlet online
http://www.michaelkorsoutletonlinestore.us/ michael kors outlet
http://www.michaelkorsoutletstoresco.com/ michael kors outlet store
http://www.tiffanysjewelry-co.com/ tiffanys jewelry
http://www.celineoutlet-online.com/ celine outlet
http://www.tomsshoescompany.com/ toms shoes
http://www.celinebags-outlet.com/ celine bags
http://www.tomsusashoes.com/ toms outlet
http://www.fitflopsandalssale.com/ fitflops
http://www.fitflopusaonline.com/ fitflop outlet
http://www.prada-handbag.com/ prada handbags
http://www.tiffanyandcoinc.com/ tiffany jewelry
http://www.pradaoutlet-factory.com/ prada outlet
http://www.michaelkorsinc.us/ michael kors
http://www.marcjacobs.us.com/ marc jacobs
http://www.supra.us.com/ supra shoes
http://www.ralphlauren.us.com/ polo ralph lauren
http://www.tiffanyjewelry.us.com/ tiffany jewelry
http://www.shoestoms.net/ toms shoes
โดยคุณ coach factory outlet ส่งเมล์ถึง coach factory outlet 174.139.8.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 14:16 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8



Share ขอเชิญแชร์กระทู้นี้ไปที่เพจของท่าน
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
  รหัสลับ = dx3b
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 50 Kb, Flash 100 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: เครดิต Webboard - Data TextFile v3.22 ::. by พีกับยู โดย เว็บ www.nitikon.com