กระดานข่าวสาร ป เบญจพล
ใช้วิจารณ์กฎหมายการเมืองเชิงวิชาการเท่านั้น ห้ามแสดงความคิดเห็นเชิงแตกแยกเด็ดขาด

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ขอสอบถามเรื่องการเบิกค่าตอบแทน อปพร.

คณะกรรมการจัดงาน งิ้วประจำปี ได้ขอกำลัง อปพร.จาก อบต. เราจะทำคำสั่งและเบิกเงินค่าตอบแทนให้ อปพร. ได้หรือไม่ (ตามหนังสือ 200 บาท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 ช.ม.)

ภัทร ส่งเมล์ถึง ภัทร 118.172.204.* [ วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 10:27 น. ]

เบิกได้ค่ะ ตามหนังสือที่มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงเบิกได้ไม่เกินคนละ 200 บาท เคยเบิกมาแล้วค่ะ
โดยคุณ เทียนไข 113.53.81.* [ วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 11:00 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

การเคยเบิก เป็นการเคยกระทำจะเป็นการถูก ทุกอย่างเสมอไปก็หาใช่ เพราะมีคนเคยให้การว่าเคยกระทำเป็นประจำ โดยคิดไม่ถึงว่าการเคยกระทำเป็นประจำนั้นเป็นสิ่งถูกแล้ว ถือว่าวิธีประชา ว่าต้องปกฺบัติตามอย่างนี้เป็นประจำ จะเป็นการถูกต้องตลอดไป ต้องมีสิ่งอื่นประกอบหลายอย่าง
โดยคุณ 123 125.25.162.* [ วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 14:05 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

เรียนท่าน 123 คำว่าเคยเบิก หมายถึงเบิกโดยอาศัยระเบียบหรือหนังสือสั่งการ มิใช่การเบิกโดยไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการรองรับ ถูกต้องที่ท่านว่าเคยอาจไม่ถูกเสมอไป หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือมีความคิดเห็นเป็นประการใด ควรที่จะแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้อื่นต่อไป
โดยคุณ เทียนไข 182.52.37.* [ วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 15:16 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

เพิ่มให้จาก คุณเทียนไข....๒ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรณีองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งให้ อปพร.ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. หรือนอกที่ตั้งศูนย์ ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง ให้เบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกินคนละ ๒๐๐ บาท
๓. กรณีเดินทางไปฝึกอบรม หรือมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าตอบแทนตามข้อ ๒ มิได้ แต่เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. หรือระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี แต่ไม่เกินสิทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่นระดับ ๑ เว้นแต่ผู้เคยเป็นข้าราชการให้เบิกได้ในระดับสุดท้ายก่อนพ้นราชการ
ปัจจุบันยังไม่ปรากฎว่ามีหนังสือยกเลิกหนังสือดังกล่าว
โดยคุณ นิตกรเลย 203.113.18.* [ วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 10:08 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

การเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมของสมาชิก อปพร.ต้องขออนุญาตจากใคร นายกเทศมนตรีหรือ ผุ้ว่าราชการจังหวัด
โดยคุณ เทศบาล 125.27.245.* [ วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 10:10 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

อย่าลืมคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ช้วยตร.ทางศูนย์ผมรับค่าตอบแทนรับที่เจ้าภาพแต่ถ่าเป็นงานผายในของอบต.(ศูนย์)รับที่ศูนย์
โดยคุณ หมูอาสา ส่งเมล์ถึง หมูอาสา 125.26.64.* [ วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 16:23 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

อยากทราบว่าค่าตอบแทนของ อปพร. ต้องตั้งไว้ในหมวดค่าตอบแทนของเทศบัญญัติหรือเปล่าครับ
โดยคุณ อปพร 118.173.244.* [ วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 14:35 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

การสั่งใช้ อปพร.ต้องออกเป็นคำสั่งศูนย์ อปพร. หรือคำสั่งเทศบาลถึงจะถูกต้องครับ
โดยคุณ อปพร. 118.173.244.* [ วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 14:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

การสั่งใช้ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยงานบุญประเพณีเข้าข่ายการสั่งใช้ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไหมครับ
โดยคุณ อปพร. 118.173.244.* [ วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 14:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

อยากทราบว่าฎีกาการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร. และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร. มีแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าถ้ามีสามารถดาวโหลดได้ที่ไหนครับ
โดยคุณ อปพร. 118.173.244.* [ วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 14:53 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10

ตอบคุณอปพร.7)ให้คุณไปหาสำเนาหนังสือที่มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 อยู่ในข้อ4. ตอบคุณอปพร.8)ให้ออกเป็นคำสั่งศูนย์ครับ ตอบคุณอปพร.9)ในแต่ละศูนย์จะมีคำสั่งแต่งตั้งแต่ละฝ่ายๆรปพ.อำนาจหน้าของท้องถิ่นก็มีอยู่แล้ว ตอบคุณอปพร.10)ก็เมือนทั่วๆไปแต่ทำให้ถูกระเบียบ.
โดยคุณ หมูอาสา 182.52.126.* [ วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2554 เวลา 11:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11

อยากทราบว่า การเบิกค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ของ อปพร.ต่างจากของพนักงานส่วนตำบลหรือไม่คะ อย่างของ พนง.ส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับ 9 คือ ตั้งแต่ ระดับ 8 ลงมา ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/วัน
และค่าพาหนะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว กิโลเมตรละ 4 บาท
โดยคุณ ปุ้ย ส่งเมล์ถึง ปุ้ย 180.180.90.* [ วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 11:53 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12

อยากทราบว่า หลักฐานที่ประกอบฎีกาเบิกเงินค่าตอบแทนของ อปพร.มีอะไรบ้างครับ ที่ทำมามีแต่
1. หนังสือสั่่งการ (ในกรณีถ้าอำเภอ หรือจังหวัดขอกำลังมา)
2. คำสั่งผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.ให้สมาชิก อปพร. ปฎิบัติหน้าที่
3. ใบลงเวลาในการปฏิบัติหน้าทีึ่ของสมาชิก อปพร.
แล้วกองคลัง (เจ้าหน้าที่การเงิน) ให้ทำใบรายงานในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.ด้วยว่าทำอะไรบ้าง มาแนบกับฎีกาด้วย ซึ่งในหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ก็ไม่มีบอกไว้ว่าต้องทำใบรายงานในการปฏิบัติหน้าที่ และอีกอย่าง ในคำสั่งผู้อำนวยการศูนย์ฯก็ระบุไว้แล้วว่าให้ อปพร.ปฎิบัติหน้าที่อะไร
ถ้าผมทำเอกสารแค่ 1-3 โดยไม่มีใบรายงาน ฯ แนบฎีกา จะผิดระเบียบของ สตง.หรือเปล่าครับ
โดยคุณ ธุรการ งานปภ. 113.53.156.* [ วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2554 เวลา 12:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13

ขอถามท่านว่าอปพร.ที่มีคำสั่งจราจรให้กับนักเรียนตอนเช้าเวลา7.00-9.00 น.และเย็น14.00-17.00 ไม่ถึง8 ชั่วโมงสามารถเบิกได้หรือไม่ถ้าเบิกไม่ได้เราจะทำอย่างไรในเมื่อนายกได้รับการขอร้จากทางโรงเรียนถ้าเบิกไม่ได้ อปพร. เขาก็ไม่มาเพราะเขาต้องกินต้องใช้ตอบด่วนด้วยครับกลุ้มใจมากเลยโรงเรียนจะเปิดเทอมแล้ว
โดยคุณ ผู้ไม่รู้ 125.26.221.* [ วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 14:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14

เบิกได้อยู่แล้ว ระเบียบมันก็มีอยู่ ทำงานฟรีมันก็ต้องมีค่าตอบแทนมั่ง
ทุกวันนี้เงินเท่านั้นสำคัญที่สุด มีปากมีท้อง ไหนจะลูก ไหนจะเมียอีก
โดยคุณ ผช.ป้องกันฯ 113.53.172.* [ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15

ทำโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสั่งใช้อปพร.รักษาความปลอดภัยในงานเบิกได้มั้ย เพราะตอนเย็นมีการแสดงของดาราช่อง 3 ด้วย
โดยคุณ กะบิน ส่งเมล์ถึง กะบิน 125.27.122.* [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09:17 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16

การเป็นจราจรตอนเช้า และตอนเย็น เป็นหน้าที่ของตำรวจครับ(สตง.ท่านว่า) ถ้าผู้บริหารอยากจะเบิกค่าตอบแทนให้ เราก็ออกคำสั่ง "ให้ อปพร. ช่วยปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน" เวลาปฎิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ก็เท่านั้น คงไม่ต้องอธิบายนะว่า รักษาความสงบเรียบร้อย หมายถึงอะไร รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หมายถึงอะไร ทีนี้เวลาก็ เกิน ๘ ชั่วโมงอยู่แล้ว ส่วนจะต้องมาค่อยโบกรถตลอดเวลาก็คงไม่มีใครเขาทำกัน สรุปว่า เบิกไปได้เลย ถ้านายกฯ ท่านอนุมัติ
โดยคุณ อปพร.ดีเด่น ส่งเมล์ถึง อปพร.ดีเด่น 113.53.182.* [ วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555 เวลา 18:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 17

อำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ระบุคำว่า สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาด ตลอดจนภัยอื่นๆอันมีผลกระทบต่อสาธารณชน (ประชาชนจำนวนมาก)เป็นวงกว้าง ซึ่งไม่ได้ระบุว่ามีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูดีีดีนะครับ เพราะสตง.ทักท้วงและเรียกเงินคืนมาแล้วนะครับ ในการเบิกเงินให้อปพร.รักษางานบุญประจำปี หรือ งานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ เนื่องจากพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารฯ ระบุ หน้าที่ไว้ว่า มีอำนาจหน้าที่ในป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องดูคำนิยาม คำว่า สาธารณภัย ในระเบียบอื่นด้วยนะครับจะดีที่สุด
ผมก็เคยทำคำสั่งให้อปพร.ไปอยู่ประจำงานบุญ เพราะมีการร้องขอกำลัง แต่ผมได้ศึกษารายละเอียด นิยาม และอำนาจหน้าที่ของ อปพร.และอบต.แล้ว มันไม่สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนได้ เพราะอยู่นอกอำนาจหน้าที่ของ อบต. ถ้าเบิกผิดแน่นอนครับ ฟันธง
โดยคุณ จพง.ป้องกัน 113.53.168.* [ วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 11:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 18

ให้ อปพร.มาปฏบัติหน้าที่ในศูนย์เป็นประจำทุกวันในศูนย์ฯเพื่อคอยป้องกันเหตุและเป็นผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ สามารถเบิกค่าตอบแทนให้ อปพร.ได้หรือไม่และจำเป็นมัยว่าต้องเกิดสาธารณภัยแล้วออกคำสั่งให้ อปพร.มาปฏิบัติหน้าที่ถึงเบิกค่าตอบแทนได้
โดยคุณ จพง.ป้องกันฯหนองบัวศาลา 183.88.105.* [ วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14:10 น. ] ผู้ตอบคนที่ 19

ท่านใดมีข้อทักท้วงของ สตง. เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของ อปพร ขอด้วยครับ
fuangsart@hotmail.com
โดยคุณ kkk 119.63.83.* [ วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 10:22 น. ] ผู้ตอบคนที่ 20

ข้อด้วยครับ ข้อทักท้วงของ สตง. เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปพร. ขอบคุณล่วงหน้าครับ si_6666@hotmail.com
โดยคุณ จพง.ป้องกัน 1.1.225.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 16:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 21

ตามที่ศูนย์ ออกคำสั่งให้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาล โดยปฏิบัติงานเกินกว่า ๘ ชั่วโมงยังสามารถเบิกค่าตอบแทน ๒๐๐ บาทหรือไม่ตามหนังสือสั่งการลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๕๒
โดยคุณ นักพัฒนาชุมชน 125.26.140.* [ วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 16:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 22

สอบถามว่ากรณีมีคำสั่งให้ข้าราชการมาตรวจเวร อปพร.ในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ วันสงกรานสามารถเบิกค่าตรวจเวร อปพร ได้ใหมคะ
โดยคุณ อาทิตย์ ส่งเมล์ถึง อาทิตย์ 110.77.138.* [ วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 15:23 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

น่ามีเว๊บบอร์ด ของ การเบิก อปพร. สตง.ตีความมั่วหมด ให้คืนเงินด้วย ทั่งที่เป็นอำนาจหน้าที่ และภารกิจของท้องถิ่น....มีหนังสือสั่งการ มีการสั่งใช้ ตามหน้าที่ หาว่าไม่ประหยัดคุ้มค่าอีก ...ต้องเกิดภัยก่อนมั่ง มั่วครับ....
โดยคุณ ป.กระดิ่งทอง ส่งเมล์ถึง ป.กระดิ่งทอง 1.0.165.* [ วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 07:18 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

อปพร. การเบิกค่าตอบแทน ดูแลความปลอดภัย
ในงานปิดทองตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ได้ใหม
โดยคุณ 6 1.179.136.* [ วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 18:35 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3Share ขอเชิญแชร์กระทู้นี้ไปที่เพจของท่าน
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
  รหัสลับ = XQNP
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 50 Kb, Flash 100 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: เครดิต Webboard - Data TextFile v3.22 ::. by พีกับยู โดย เว็บ www.nitikon.com