กระดานสนทนาเรื่องทั่วไป สัพเพเหระ
ห้ามโพสกระทู้หมิ่นสถาบัน พาดพิงบุคคลที่สามให้เสียหาย เป็นภัยต่อความมั่นคงและอื่นๆที่ขัดศีลธรรมฯ

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อบต. จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร โดยนำพนักงาน ผู้นำชุมชน มาฝึกอบรม แล้วไปศึกษาดูงาน สตง.บอกว่าบุคคลภายนอกเบิกไม่ได้ ตามหนังสือ มท 0808.2/ว3446 ลว. 19 ต.ค.2548 ให้เบิกเฉพาะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา,พนักงาน,ลูกจ้าง อยากทราบที่อื่นเบิกได้หรือไม่ แล้วระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2549 ถึงให้เบิกสำหรับบุคคลภายนอกได้ แล้วยังมีการศึกษาดูงานอีก

คนอบต. ส่งเมล์ถึง คนอบต. 118.172.203.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 15:41 น. ]

ใครจะรับผิดล่ะ หารือดีกว่า เพราะระเบียบมันไม่ได้ห้ามไว้ และหนังสือเวียนมันก็เป็นการตั้งบประมาณ ไม่ได้กำหนดการเบิกจ่าย สตง. อาจมั่วได้เช่นกัน จงดิ้นต่อไปจนหมดทาง
โดยคุณ น้อย 125.26.21.* [ วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 10:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

กรณีนี้ สตง. อาจมองว่า โครงการไม่น่าจะเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพราะเป็นโครงการเพิ่มศักยภาพในกับบุคลากรภายในองค์กร จึงไม่น่าจะเบิกให้บุคคลภายนอกได้ แต่หากเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบุคคลภายนอก เช่น ภารกิจด้านป้องกันสาธารณภัย อบรมให้กับ อปพร. อย่างนี้ เบิกได้ เป็นต้น
โดยคุณ นิติกรชำนาญการ 118.173.245.* [ วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 14:17 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม สตง. ทักท้วงมี 3 เรื่อง
1. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและผู้นำท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (เรียกคืนบุคคลภายนอก เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย)
2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านตำบลคลองขลุง
(เรียกคืนบุคคลภายนอกทั้งหมด ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่พาไปศึกษาดูงาน
3. โครงการอบรมและศึกษาดูงานชุมชนมุ่งสู่สุขภาพดี
(เรียกคืนบุคคลภายนอกทั้งหมด ยกเว้นเจ้าหน้าที่)
โดยคุณ คน อบต. ส่งเมล์ถึง คน อบต. 118.172.201.* [ วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 15:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

การฝึกอบบรมถ้าบุคคลภายในองค์กรมากกว่าบุคคลภายนอกให้ถือว่าอบรมภายในองค์กรเบิกได้ตามสิทธิของระดับการฝึกอบรม ต่ำ กลาง สูง ถ้าบุคคลภายนอกมากว่าให้ถือว่าเป็นการฝึกอบรมบุคคลภายนอกซึ่งเบิกได้เช่นกันแต่คนละอัตรากันถ้าเทียบดูที่ตารางอัตราการเบิกของบุคคลภายนอกแล้วไม่เกินอัตราก้อไม่ต้องคืน ถ้าเกินก้อมาดูที่หลักละเมิดของเจ้าหน้าที่ สอบละเมิด ถ้าเสียหาย โดยหน้าที่ และเป็นประมาทอย่างร้ายแรง ก้อคืน ถ้าไม่ครบองค์ประกอบก้อไม่คืน
ส่วนการตั้งชื่อของโครงการ นั้น สตง. ไม่ต้องศรีธนนชัย แปลตามแต่ข้อความอักษรมากนัก ขอให้ดูที่เจตนาของท้องถิ่นด้วย
โดยคุณ หมอความมะขาม 118.175.195.* [ วันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2554 เวลา 13:15 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

หารือกระทรวงมหาดไทยโดยด่วนคับผม เพราะว่ามีหลายหน่วยโดนทักท้วงเหมือนกัน บางหน่วยก็ยอมคืน (เพราะมีเงินอบรมคงเหลือเก็บไว้แยะ) บางหน่วยที่ไม่มีเงินเหลือเก็บ เจ้าหน้าที่ผู้จัด ผู้รับผิดชอบ ก็ปวดหมอง ก็ช่วยกรุณาหารือโดยด่วนเลยคับ จาได้หายปวดหมอง
โดยคุณ ตาวิเศษ 192.168.26.* [ วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 09:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

กรณีได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม. ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย แกนนำ อสม.แต่ละสถานบริการ ,คณะกรรมการชมรม อสม. และหัวหน้าสถานบริการสาธารณสุขหรือผู้แทน (เป็นข้าราชการ) และทีมงานผู้จัด ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะวิทยากร โดยได้มีการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในส่วนของข้าราชการผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะวิทยากร และหัวหน้าสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ข้อ 32 กรณีบุคคลภายนอกผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ได้มีการเทียบตำแหน่งไว้แล้วเทียบเท่าตำแหน่งข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไป ให้ อปท.ผู้จัดฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเทียบเท่าการฝึกอบรมระดับกลาง (โดน สตง. ท้วงติงว่า เบิกจ่ายเกิน ซึ่งจะต้องเบิกในอัตราเท่ากับ อสม. และจะให้คืนเงิน ขอคำแนะนำด้วยครับผม
โดยคุณ นิดหน่อย ส่งเมล์ถึง นิดหน่อย 118.173.235.* [ วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 15:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

ยึดระเบียบเป็นหลักครับ
ระเบียบฝึกอบรมบอกว่าฝึกอบรมบุคคลภายนอกได้ และการฝึกอบรมบุคคลภายนอกก็เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามรายการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย มีศักดิ์ใหญ่กว่า หนังสือกระทรวงมหาดไทย

จริงๆ แล้วหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3446 ลว. 19 ต.ค.2548 ก็ไม่ได้ขัดหรือแย้งต่อระเบียบฝึกอบรม แต่ สตง.ไปตีความผิด ให้มันขัดเอง

หนังสือ มท 0808.2/ว3446 ลว. 19 ต.ค.2548 ข้อ 2 ตีความได้แค่ว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะนำมาคำนวณเป็น % นั้น ให้นำเฉพาะในส่วนของผู้บริหาร สภา และข้าราชการพนักงานเท่านั้น ที่จะนำมาคำนวณ

หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของบุคคลอื่น เช่น บุคคลภายนอก ไม่ต้องนำมาคำนวณ %

นี่คือเจตนารมณ์ของหนังสือ มท 0808.2/ว3446 ลว. 19 ต.ค.2548 ครับ

สตง.คงต้องไปทบทวนหนังสือฉบับดังกล่าวอีกครั้ง ว่า สตง.ตีความถูกต้องหรือเปล่า ตีความเกินกว่าตัวหนังสือหรือเปล่า ที่สำคัญ ตีความให้หนังสือขัดต่อระเบียบหรือเปล่าครับ
โดยคุณ เค 118.174.22.* [ วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 10:20 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

ผมทำโครงการพากลุ่มแม่บ้านไปศึกษาดูงานแครงการไม่ผ่านท่านไดเขียนโครงการเก่งๆบอกผมบ้างครับ
โดยคุณ ปู ระยอง ส่งเมล์ถึง ปู  ระยอง 115.67.99.* [ วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 20:00 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

ปวดหัวจัง เครียดเนอะ
โดยคุณ คลัง49 122.155.36.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 20:24 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

ผมมีข้อส่งสัยว่า สมาชิกสภา อบจ. ยังไม่มีการรับรองจาก กกต. และยังไม่ปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ จะมีสิทธิเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่
ส่วนตัวมีความเห็นว่า น่าจะมีสิทธิไปเพราะว่าสมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง ส่วนการปฏิญาณตนเป็นการปฏิญาณตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่วนการไปอบบรมถือว่าเป็นสิทธิที่ติดตัวตั้งแต่วันเลือกตั้ง ส่วนการปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหมายกำหนดไว้เท่านั้น ผมพยายามหาหนังสือมาหักล้างกับข้าราชการระดับสูง แต่หาไม่พบ ท่านใดมีกรณีดังกล่าวขอความกรุณาลงให้ทราบหน่อยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้า
โดยคุณ นิติกร อบจ. ส่งเมล์ถึง นิติกร อบจ. 125.27.21.* [ วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 11:17 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10

กรณีเทศบาลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ซึ่งได้ดูการเทียบตำแหน่งแล้วปรากฏว่า อสม. กรมบัญชีกลางได้เทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายเดืนทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมบัญชีกลาง เห็นสมควรเทียบตำแหน่งอสม. ระดับ 3 (หนังสือ ท่ี กค 0409.7/27222 ลงวันที่ 30 กันยายน 2548 เทศบาลจึงเข้าใจว่า อสม.เคยเทียบตำแหน่งไว้แล้วให้เทียบเท่าระดับ 3 และได้ทำโครงการฝึกอบรมโดยเบิกจ่ายให้อสม. โดยเบิกจ่ายการฝึกอบรมระดับกลาง คือ ระดับ 3 - 8 สตง.เข้าตรวจและบอกว่า อสม.ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกให้คืนเงิน ควรทำอย่างไรดี เพราะเงินก็จำนวนมากอยู่ และคิดว่า เมื่อมีการเทียบตำแหน่งไว้แล้ว ก็น่าจะใช้ได้
โดยคุณ ต๋อย ส่งเมล์ถึง ต๋อย 110.77.210.* [ วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 16:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 หมวด 5 ข้อ 30 ระบุว่า"การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมภายในประเทศเท่านั้น" ดังนั้น ท้องถิ่นจึงไม่สามารถให้บุคคลภายนอกร่วมฝึกอบรมที่จัดในต่างประเทศ
โดยคุณ พนักงานท้องถิ่น 27.55.225.* [ วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 23:52 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12

การเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกให้ดูหมวด 1 ข้อ 12 และ ข้อ 13 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ.2549
โดยคุณ พนักงานท้องถิ่น 27.55.225.* [ วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 23:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13

การฝึกอบรมและดูงาน กรณีที อปท.จัดให้ อสม.ได้เคยมีหนังสือกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๗ / ๒๗๒๒๒ เรือง การเทียบตำแหน่ง ลงวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๔๘ แล้ว สตง.ยังยืนยันให้คืนเงินเพราะถือเป็นบุคคลภายนอก กรณีจึงต้องถือปฏิบัติตามข้อ ๑๐๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ฯและการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการาจังหวัดตัดสินชี้ขาด ถ้าผู้ว่าราชการยืนตาม สตง.ก็ต้องดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต่อไป หลังจากนั้นจึงจะเป็นอำนาจของศาลปกครอง ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
นายพุฒเทวัญ วรรณเลิศ
โดยคุณ นายพุฒเทวัญ วรรณเลิศ 115.67.198.* [ วันอาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 00:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14

จากคำถามที่ว่า อบต.จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร โดยนำพนักงาน ผู้นำชุมชน มาฝึกอบรม แล้วนำไปศึกษาดูงาน สตง.บอกว่าบุคคลภายนอกเบิกไม่ได้ กรณีนี้อาจเกิดจากการเขียนโครงการอบรมดังกล่าว ที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร อันเป็นลักษณะของเรื่องภายในหน่วยงานเอง ที่ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ดังนั้น การดูงานที่ไม่เป็นสวนหนึ่งของการฝึกอบรมและไม่สัมพันธ์กับเป้าหมายในการฝึกอบรม กรณีบุคคลภายนอกจึงไม่สามารถเบิกได้ เพราะจะไม่สามารถเบิกตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่จะเบิกได้ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯซึ่งระเบียบฉบับนี้ให้ใช้สำหรับกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น เดินทางไปราชการ ไม่รวมถึงบุคคลภายนอก ความเห็นของ สตง.ในการเรียกเงินคืนน่าจะถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายกำหนดแล้ว การเขียนโครงการฝึกอบรมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
โดยคุณ นายพุฒเทวัญ วรรณเลิศ 115.67.227.* [ วันอังคาร ที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
  รหัสลับ = 1202
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 50 Kb, Flash 100 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: เครดิต Webboard - Data TextFile v3.22 ::. by พีกับยู โดย เว็บ www.nitikon.com