กระดานสนทนาเรื่องทั่วไป สัพเพเหระ
ห้ามโพสกระทู้หมิ่นสถาบัน พาดพิงบุคคลที่สามให้เสียหาย เป็นภัยต่อความมั่นคงและอื่นๆที่ขัดศีลธรรมฯ

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ปีงบประมาณ 2554 ต้องขออนุมัติผู้ว่าฯหรือไม่

อบต.จะจัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ปีงบประมาณ 2554
กรณีนี้ต้องขออนุมัติผู้ว่าฯ/หรือนายอำเภอหรือไม่ครับ หรือว่า อบต.
สามารถดำเนินการได้เลย งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติตแล้ว
ระเบียบกฎหมายใดครับ ผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ

นิติกร อบต. 118.175.132.* [ วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09:21 น. ]

ขอความเห็นชอบผู้ว่ามั้ง!อะไรประมาณทำนองเนี่ยะเปิดดูระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอปพร.ปี๕๓รายละเอียดอยู่ในนั้นเปิดดูเองครับ
โดยคุณ นิติกรพิษณุ 118.175.210.* [ วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

บางครั้งหลายๆคน ไม่รู้ ก็เอาเป็นว่า ถ้ารู้ก็บอกกันก็แล้วกัน นะคะโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รุ่น ที่ 1/2545 ครั้งที่ 6/2552 รุ่นที่ 2/2547 ครั้งที่ 4 / 2552 รุ่นที่ 3/2550 ครั้งที่ 2 /2552
*****************
1.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2.หลักการและเหตุผล
เนื่องจาก พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 มาตรา 22 กำหนดให้จัดตั้ง อปพร. ขึ้นทุกเขตในกรุงเทพฯมหานคร และทุกอำเภอทั่วราชอาณาจักร เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ได้ดำเนินการฝึกอบรม อปพร.ไปแล้ว จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2545 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2547 รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 27-31 สิงหาคม 2550 เป็นมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนหาหนทางช่วยเหลือในยามที่เกิดสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากมนุษย์มีการวางแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จากภัย พิบัติต่างๆ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การจัดเตรียมกำลังคน การจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบเผยแพร่ความรู้ และวิธีการเกี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง เพื่อให้ อปพร.ที่ได้รับการฝึกไปแล้วได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อทบทวนความรู้ต่างๆ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนขึ้น
3.ลักษณะของโครงการ
เป็นโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 1/ 2545 รุ่นที่ 2/ 2547 รุ่นที่ 3/ 2550 เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
4.วัตถุประสงค์
 เพื่อให้หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาภยันตราย หรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศ ภัยจากการก่อวินาศภัย การอพยพประชาชนและส่วนราชการ
 เพื่อเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
 เพื่อเป็นการปรับปรุงพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่และบทบาทของสมาชิก อปพร
5. เป้าหมาย
ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. จำนวน 3 รุ่น จำนวน 50 คน6.ขั้นตอนการดำเนินงาน
 จัดตรียมสถานที่สำหรับการฝึกอบรมทบทวน
 กำหนดหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กำหนดการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเชิญเข้าร่วมการอบรม
 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
 ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินการ
7.วัน เวลาและสถานที่ดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ. หอประชุมโรงเรียนวัดเนินเขาดิน
8.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
9.งบประมาณในการดำเนินงาน
เบิกจ่ายจากงบประมาณเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ประจำปี 2552 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้ จำนวน 50,000 บาท (รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามบัญชีแนบท้ายโครงการ)
10.ระยะเวลาดำเนินการ
การดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2552
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 อปพร.มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจาก สาธารณภัยมีความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างถูกต้อง
 อปพร.มีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบภัย การรักษาสถานที่ที่เกิดเหตุให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
12.ผู้เสนอโครงการ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เขียนโครงการ
(นายเอกชัย จักรวาฬนรสิงห์)
(ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวพวงพยอม เพ็งพันธ์)

(ลงชื่อ)..........................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นางกานดา นามสง่า)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)...........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิชัย เกิดศักดิ์สิทธิ์)
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

ความเห็นของ ผอ.ศูนย์ อปพร.อำเภอแกลง
..........................................................................................................................................................................

(นายวราวุธ ปิ่นเงิน)
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. อำเภอแกลง

ความเห็นของ รอง ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัดระยอง
........................................................................................................................................................................

( )
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัดระยอง
ความเห็นของ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัดระยอง
........................................................................................................................................................................

( )
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดระยอง
โดยคุณ 1 182.52.131.* [ วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 20:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

น่าจะเป็นประมาณนี้ ไหม คะ ที่ถาม หนะ ถ้าใช่ก็ตามนี้เลย
โดยคุณ 1 182.52.131.* [ วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 20:10 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมฯ หรือฝึกอบรมทบทวน ต้องให้นายอำเภอเป็นผู้ลงนามพิจารษเห็นชอบ และผู้ว่าฯ เป็นผู้อนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ข้อ 33 ค่ะ ถึงแม้จะตั้งไว้ในข้อบัญญัต ก็ต้องให้นายอำเภอเห็นชอบ และผู้ว่าฯ เป็นผู้อนุมัติ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบค่ะ (และต้องอบรมให้ครบ 3 วัน ตามหนังสือ ที่ มท 0620.2/ว 4106 ลว. 23 พ.ย. 2549)
โดยคุณ นิติกร (ดูแลเรื่อง อปพร.) 125.27.67.* [ วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

ขอให้โดยคุณ นิติกร (ดูแลเรื่อง อปพร.) นำหนังสือ ที่มท 0620.2/ว4106 ลว23 พ.ย.2549 มาให้ดาวน์โหลดด้วย ขอบคุณค่ะ
โดยคุณ อบต. 118.172.204.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10:04 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

เนื่องจากเอกสารดังกล่าว ทางป้องกันจังหวัดฯส่งแฟกซ์มาให้ลองติดต่อที่ป้องกัน
จังหวัดฯ ของคุณนะคะ (ดาวน์โหลดไม่เป็นค่ะ)
โดยคุณ นิติกร (ดูแลเรื่อง อปพร.) 125.27.17.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13:18 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

พอดีที่ อบต. อยากทำเรืองขอเปิดศูนย์ อปพร. จะต้องทำอย่างไรบ้างคับผม เพราะไม่รู้ทั้งตัวเรื่องและทางเดินของเอกสารคับผม แล้วผมก้พึ่งย้ายมาด้วย มืดแปดด้านเรย ขอความกรุณาช่วยชี้แนะแนวทางด้วยคับจักขอบพระคุณอย่างยิ่งคับ
โดยคุณ ศุภกิจ ส่งเมล์ถึง ศุภกิจ 1.47.111.* [ วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

อยากทราบว่าถ้าตำรวจ อยากจัดโครงการฝึกอบรมในการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของ อปท. /อปพร. โดยของบประมาณจาก อปท. ในเขตพื้นที่ จะได้หรือไม่ครับ ช่วยแนะนำด้วย แล้วถ้าไม่ได้ติดขัดระเบียบใดครับ ขอบคุณล่วงหน้า
โดยคุณ เจ้าหน้าที่ท้องถ่น 118.175.147.* [ วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 11:35 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

ประเด็นที่ 1 เป็นหน้าที่ของ POLICE ที่จะต้องปฎิบัติตามอำนาจหน้าที่ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย ของประชาชนในราชอาณาจักรไทยอยู่แล้ว
ประเด็นที่ 2 โครงการฝึกอบรมในการอยู่เวรยาม ไม่เคยปรากฏ พบแต่ ระเบียบ มท.ว่าด้วยยามท้องถิ่น
ข้อสังเกตุ
ประเด็นที่ 1 ใครจัด คนนั้นออกเงินงบประมาณ
ประเด็นที่ 2 อปท.ไม่มีอำนาจสั่งการตำรวจได้ เพราะ ตำรวจ = ส่วนกลาง แต่ อปท = ส่วนท้องถิ่น (เป็นนิติบุคคลตามกฏหมายที่จัดตั้ง)
ประเด็นที่ ๓ ท้องถิ่นจะอุดหนุนงบประมาณ ใน 2 ภารกิจ ดังนี้ ๑ เกี่ยวกับการศึกษา และ ๒ เกี่ยวกับการสาธารณสุข เท่านั้น คั้งนั้นอปท. (นิติบุคคล) จะอุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการซึ่งมีงบประมาณของตนเองอยู่แล้ว และหรือส่วนราชการภูมิภาค จึงขัดกับ ระเบียบว่าด้วยวิธีงบประมาณฯ หากจะกระทำได้ ต้องผู้มีอำนาจมากกว่า สั่งการ เช่น ผวจ.ขึ้นไปเท่านั้น หรือหารือ ท้องถื่นจังหวัดก่อน และขอยกเว้นระเบียบบางข้อ ยากมาก หรือทำ MOU (ความคิดผม อาจจะผิดก็ได้ ลองดู)
โดยคุณ louis ส่งเมล์ถึง louis 101.108.195.* [ วันพุธ ที่ 13 เมษายน 2554 เวลา 22:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
  รหัสลับ = 9168
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 50 Kb, Flash 100 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: เครดิต Webboard - Data TextFile v3.22 ::. by พีกับยู โดย เว็บ www.nitikon.com