กระดานสนทนาเรื่องทั่วไป สัพเพเหระ
ห้ามโพสกระทู้หมิ่นสถาบัน พาดพิงบุคคลที่สามให้เสียหาย เป็นภัยต่อความมั่นคงและอื่นๆที่ขัดศีลธรรมฯ

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

การแต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์

นิติกรอีกแล้ว
ใครทำแล้วคับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
และนายทะเบียนพาณิชย์
ในการรับจดทะเบียน ขอดูตัวอย่างด้วย
ขอบคุณครับ
nitithailaw@hotmail.com

นิติกร 110.49.193.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2554 เวลา 12:58 น. ]

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล............
ที่........./................
เรื่อง มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล/พนักงานเทศบาล........เป็นนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศตั้งให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล......................... เป็นสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ มีอำนาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล............ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป นั้น
เพื่อให้การจดทะเบียนพาณิชย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล/พนักงานเทศบาล..................เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่........เดือน .................................พ.ศ. ................
(ลงชื่อ)
( )
นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.......บัญชีมอบหมายให้พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล...........เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
แนบท้ายคำสั่งเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล...........ที่........./............ ลงวันที่........เดือน..............พ.ศ. ......
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง มอบหมายเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่
นายทะเบียนพาณิชย์

(ลงชื่อ)
( )
นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล........โดยคุณ 1 125.26.90.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2554 เวลา 13:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

คำสั่งที่หนึ่ง... แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์

(ตราครุฑ)
คำสั่งเทศบาล................................
ที่........................./๒๕๕๔
เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเทศบาลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๓
----------------------------------
ตามที่ได้มีการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับงานจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙
ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ให้กับเทศบาลดำเนินการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนพาณิชย์ในเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาล................................
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๘ เตรส แห่งระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๔ (๑) ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงมอบหมายให้พนักงานเทศบาล
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาล................ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อ..........................................................ตำแหน่ง...................................................................
๒. ชื่อ..........................................................ตำแหน่ง...................................................................

ให้ผู้ได้รับมอบหมายมีอำนาจหน้าที่ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับจดทะเบียน
พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่...........................................เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่...................เดือน........................................พ.ศ...........................

(ลงชื่อ)................................................................
(.........................................................................)
นายกเทศมนตรี...................................................
โดยคุณ ... 192.168.2.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2554 เวลา 13:52 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

คำสั่งที่สอง....แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การรับจดทะเบียนพาณิชย์

(ตราครุฑ)
คำสั่งเทศบาล................................
ที่........................./๒๕๕๔
เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักทะเบียนพาณิชย์
เทศบาล..................................................................
--------------------------------------

ตามที่ได้มีการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับงานจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙
ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ให้กับเทศบาลดำเนินการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนพาณิชย์ในเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาล...................................
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๘ เตรส แห่งระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมอบหมายให้พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการในการรับจดทะเบียนพาณิชย์
ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาล..............................................ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อ..........................................ตำแหน่ง....................................สังกัด........................................
๒. ชื่อ..........................................ตำแหน่ง....................................สังกัด........................................

ให้ผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับจดทะเบียนพาณิชย์และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับจดทะเบียนพาณิชย์
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ เช่น การพิมพ์หรือกรอกเอกสาร การตรวจเอกสาร การลงทะเบียน การรายงาน
ผลการจดทะเบียน การจัดเก็บเอกสารการจดทะเบียน การออกใบเสร็จรับเงินและนำส่งเงินค่าธรรมเนียม เป็นต้น
รวมทั้งการสารบรรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนพาณิชย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่...........................................เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่...................เดือน........................................พ.ศ...........................

(ลงชื่อ)................................................................
(.........................................................................)
นายกเทศมนตรี...................................................
โดยคุณ ... 192.168.2.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2554 เวลา 13:53 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

อย่าลืมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธุราการ หรือการเงิน เป็นเจ้าหน้าที่พิมพิ์ทะเบียน จัดทำเอกสาร และรับเงินทะเบียนพานิชย์ จด ยกเลิก ออกใบแทน ส่งรายงานให้ กรมพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนหน้าที่ที่นายทะเบียนมอบหมายด้วย นะครับ
โดยคุณ อบจ. 02 10.1.4.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2554 เวลา 15:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

สำหรับข้าพเจ้าได้แต่งตั้ง หัวหน้ากองคลัง,นักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกรและเทศกิจ เป็นเจ้าพนักงานและนายทะเบียนพาณิชย์..โดยได้แบ่งหน้าที่คือ
...นิติกรและเทศกิจรับงานออกตรวจสถานผู้ประกอบการและจดทะเบียนพาณิชย์
...หัวหน้ากองคลังและนักวิชาการเงินฯงานรับเงินค่าจดฯและออกใบเสร็จฯ
ท่าน อบจ.เห็นเป็นเช่นไรครับ..
โดยคุณ เทวา 61.7.166.* [ วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 11:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

ขอขอบคุณมากในน้ำใจ เพราะต้องการแนวทางอยู่พอดี
โดยคุณ ผู้เข้ามาเยี่ยมม 118.173.242.* [ วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 13:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

ขอขอบคุณมากในน้ำใจ เพราะต้องการแนวทางอยู่พอดี
โดยคุณ ผู้เข้ามาเยี่ยมม 118.173.242.* [ วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 13:08 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

นิติกรทั้งเพ ยกเว้นความดีความชอบ555
โดยคุณ นิติ 182.52.164.* [ วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 13:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

ขออนุญาตแจมครับ

คำสั่งเทศบาล.......................
ที่ ๑๒๐๙ / ๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
*************************************

ด้วยแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) กำหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ภายในปี พ.ศ.2553 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๖) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ 4 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และ นายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2553 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕3 จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามและตำแหน่งดังต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลคลองจิก ประกอบด้วย
1. ............................................. ผู้อำนวยการกองคลัง 8 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
2. ............................................ ............................. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
3. ............................................ ...................................... เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
4. .......................................... .......................... เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ และปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ภายในเขตเทศบาลตำบลคลองจิก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓( นาย....................................... )
นายกเทศมนตรี...................
โดยคุณ Para_Pol 125.24.26.* [ วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 14:07 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

เรียน คุณ Para_Pol
อย่าใช้คำว่าแต่งตั้ง ต้องใช้คำว่ามอบหมายให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
โดยคุณ นิติกร ปทุม 125.25.21.* [ วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 15:00 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10

เรียน คุณนิติกร ปทุม

ผมใช้คำว่าแต่งตั้งไปแล้วครับ............จะมีปัญหาอะไรหรือไม่.....อยู่อปท.ใดของปทุมครับ
โดยคุณ Para_Pol 125.24.77.* [ วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 16:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11

โอเคครับคุณเทวา นายทะเบียน ที่เป็นข้าราชการระดับ3 หรือมีนิติกรเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะ กรณี ร้านค้าเป็นบ้านเช่า หรือ บ้านญาติแล้วไปเปิดขาย ต้องมีสัญญาเช่า หรือ เป็นบ้านญาติต้องมีหนังสือยินยอมให้ตั้งร้าน เมื่อจดทะเบียนเสร็จก็ควรแนะนำให้แจ้งสรรพกร ด้วยครับ
โดยคุณ อบจ. 02 10.1.5.* [ วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 08:52 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12

นิติปทุมเอามาจากไหน คุณจะมามอบหมายอะไร นายกแต่งตั้งข้าราชการ ไม่ใช่ไปเซนต์ เอง ประกาศกรมพัฒนาฯ เป็นสำนักทะเบียนและแต่งตั้งข้าราชการแล้วหน่วยงานก็ออกคำสั่งแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นใครในหน่วยงานของเรา จะระบุตำแหน่งหรือระบุชื่อก็ได้ อย่ามั่ว และอย่าแนะนำคนอื่นในสิ่งที่ตัวเอง...........
โดยคุณ อบจ.02 10.1.5.* [ วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 09:00 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13

อปท. เป็น นิติบุคคล มีนายก เป็นผู้แทนนิติบุคคล และเป็นผู้ใช้อำนาจตามกฎหมาย บุคคลอื่นจะปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องได้รับการ มอบหมายหรือแต่งตั้งจาก นายก ดังนั้น ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ (ฉบับที่ 10) 2553 ข้อ 4 บัญญัติว่า ให้พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งนายกฯ มอบหมาย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์.....
ดังนั้น หัวคำสั่งควรใช้คำว่า มอบหมาย ถูกต้องแล้ว
โดยคุณ นายทะเบียนพาณิชย์ 118.173.244.* [ วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 09:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14

ขอขคุณครับ คุณอบจ. คำสั่งใช้คำว่า..มอบหมายให้พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล..ถูกต้องแล้วครับท่าน..
โดยคุณ เทวา 119.42.126.* [ วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 10:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15

ออกชะว่า คำสั่ง เรื่อง มอบหมายนายทะเบียนพาณิชย์
โดยคุณ 1 10.1.5.* [ วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 11:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16

แต่ตั้งนายทะเบียน แต่ในคำสั่งมอบหมายให้ทำหน้าที่ .........
แต่ตั้งนายทะเบียน ให้ทำหน้าที่ นายทะเบียนและบัตร
โดยคุณ ฟ้า 10.1.5.* [ วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 11:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 17

แสดงว่านายกเป็นนายทะเบียนแต่ไม่ว่าเลยมอบหมายให้คนอื่นเป็นนายทะเบียนเองละมั้งใช้เปล่าดูงงๆน่ะ
โดยคุณ คนทำคำสั่ง 182.52.202.* [ วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 11:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 18

คุณมั่วเองนี่หว่า..คุณอบจ.
โดยคุณ .. 113.53.62.* [ วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 13:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 19

ไม่มั่วหรอกคำสั่งที่ทำงานผมก็ แต่งตั้งนายทะเบียนโดยอำนาจหน้าที่ และนายกก็ไม่ใช่นายทะเบียน แต่มอบหมายให้คนนั้นทำหน้าที่นายทะเบียน เพราะประกาศกรมกำหนดว่า ข้าราชการเป็นนายทะเบียนแล้ว โดยนายกมอบหมาย ข้าราชการในหน่วยงาน ทำหน้าที่ ส่วนหน่วยงานคุณจะกำหนดเรื่องว่า เรื่อง มอบหมายนายทะเบียนก็แล้วแต่ อยากมอบอะไรก็ตามใจเลยครับ
โดยคุณ อบจ.02 10.1.5.* [ วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 14:16 น. ] ผู้ตอบคนที่ 20

ดูประกาศกรมเลยว่าเรื่องอะไร
โดยคุณ เทพ 10.1.5.* [ วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 14:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 21

ตาม ม.4 พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ 2499 ให้ รมต.ที่อำนาจหน้าที่แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ม.5 นายทะเบียนพาณิชย์ หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง รมต.ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้มีหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์
พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า บุคคลซึ่ง รมต. ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติตาม พรบ.
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2553 ข้อ 4 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (1) ให้พนักงานเทศบาลตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งนายกฯ มอบเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์.....(2) ให้พนักงานส่วนตำบลตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งนายกฯ มอบเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ เพื่อปฎิบัติการตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์
ดังนั้นคำสั่ง ใช้คำว่ามอบหมายนั้นถูกต้องแล้วส่วนการแต่งตั้งเป็นอำนาจของ รมต. ซึ่งได้แต่งตั้งพนักงาน... ระดับ 3 ขึ้นไป ตามที่นายกฯ มอบหมาย
โดยคุณ 060 122.154.226.* [ วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 14:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบหมายให้ข้าราชการระดับ 1 ได้ไหมคะ
โดยคุณ อบต. 61.19.65.* [ วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 14:56 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

จากที่เข้าอบรมมา ในตัวอย่างคำสั่งใช้คำว่ามอบหมายครับ

โดยคุณ โคราช 180.180.162.* [ วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 09:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

ชัดเจนหรือยังครับ
โดยคุณ นิติกร ปทุม 125.25.49.* [ วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 13:57 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

ขอบคุณ คูณอบจ.ที่ให้คำแนะนำ
โดยคุณ นิติกร รอ. ส่งเมล์ถึง นิติกร รอ. 203.113.22.* [ วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 14:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

ขอให้เข้าไปดูตัวอย่างคำสั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมทั้งมีคู่มือในการปฏิบัติที่ตามพรบ.จดทะเบียนพาณิชย์เป็นประโยชน์มากเลย
โดยคุณ เทศบาล 118.173.243.* [ วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 14:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/register/files/pdf/old/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89_01.pdf เปิดลิ๊งดูนะ
โดยคุณ นิติกรเหมือนกัน 124.122.197.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 15:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=23835 นี่เป็นหน้ารวมที่คิดว่ามีประโยชน์กะพวกเรา
โดยคุณ นิติกรเหมือนกัน 124.122.197.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 15:22 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

แล้วทำไมที่นี้เขามอบหมายให้จัดเก็บทำทั้งนั้นเลย งง มาก
โดยคุณ จัดเก็บ 118.175.145.* [ วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 13:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่นำมาแบ่งปันกัน
โดยคุณ ตาล 118.174.84.* [ วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 12:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10

จริงๆเป็นเรื่องของคลังโดยตรงครับ จัดเก็บทำถูกแล้ว พี่ที่จัดอบรมการถ่ายโอนบอกบอกผมมาครับโ แต่ส่วนมากหลายแห่งจะส่งนิติกรไปอบรมเลยต้องกลับมารับเละครับ
โดยคุณ นิติกรเช่นเดียวกัน 182.52.193.* [ วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14:56 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11

อยากให้เงินเดือนปริญญาตรี เริ่มที่ 10,000 บาท ทุกภาครัฐและเอกชน
เมื่อคนมีเงินจะได้ไม่ต้อง หาเงินโดยวิธีไม่ดี
โดยคุณ ลำปาง 203.172.201.* [ วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 12:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12

เขาบอกว่า นายทะเบียนพาณิชย์ไม่ใช่หน้าที่ของจัดเก็บรายได้....เป็นหน้าที่ของปลัด หรือวิเคราะ หัวหน้าสำนักปลัด นิติกร....หัวหน้าคลังเค้าว่าเช่นนี้ เค้าว่าถ้าจัดเก็บรายได้ทำ เหมือนชงเรื่องเอง...แล้วเก็บเงินเอง...ซึ่งงงกับยายแกมากว่าเอาระเบียบนี้มาจากใหน..ใครมีหนังสือเรื่องกำหนดตัวว่าใครทำ กรุณาส่งมาให้หน่อย....เพราะตอนนี้จัดเก็บเป็นคนทำทั้งหมด
โดยคุณ จัดเก็บบ้านใหม่ ส่งเมล์ถึง จัดเก็บบ้านใหม่ 110.77.235.* [ วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 14:15 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13

หนักใจกับเรื่องแนวทางปฏิบัติ..หน่วยงานที่ถ่ายโอนงานมาให้ท้องถิ่นไม่ได้ศึกษากฎหมายท้องถิ่น เวลาถ่ายโอนมาไม่สามารถปฏิบัติได้ แล้วไม่มีใครมารับรองความถูกต้องให้เราด้วย...เจ้านายเบื้องบนขา...ช่วยด้วย
โดยคุณ คนปฏิบัติ 180.180.134.* [ วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2554 เวลา 11:52 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
  รหัสลับ = 1359
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 50 Kb, Flash 100 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: เครดิต Webboard - Data TextFile v3.22 ::. by พีกับยู โดย เว็บ www.nitikon.com